Χρειάζεσαι βοήθεια;

Νομική Γνωστοποίηση

 

Το παρόν website ανήκει στην:

Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 312401000 , εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (στο εξής “Michelin”).

Φιλοξενείται από:

Παρακαλώ διαβάσετε αυτή τη νομική γνωστοποίηση προσεκτικά πριν συμβουλευτείτε το website makemyday.michelin.gr στο οποίο προσδιορίζονται οι μεταξύ μας όροι με βάση τους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο website μας.

Η νομική γνωστοποίηση αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες και επισκέπτες του website μας.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το website μας αποδέχεστε και συμφωνείται να συμμορφώνεστε με όλες τις πολιτικές που αναφέρονται στην παρούσα νομική γνωστοποίηση, η οποία και συμπληρώνει τους όρους του website μας που βρίσκονται στην σελίδα αυτή.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της νομικής γνωστοποίησης είναι να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Michelin καθιστά διαθέσιμο το website προς εσάς καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβασή και τη χρήση του.

Προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε το website αποτελεί η συμμόρφωσή σας με την παρούσα νομική γνωστοποίηση την οποία η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει οποτεδήποτε. Έχετε την ευθύνη να ελέγχετε τακτικά εάν η παρούσα Νομική γνωστοποίηση έχει τροποποιηθεί. Η συνέχιση της χρήσης του website μετά την ανάρτηση αλλαγών σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε στις αλλαγές. Για όσο συμμορφώνεστε με αυτή την νομική γνωστοποίηση η Michelin σας παραχωρεί ένα προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα να εισέρχεστε και αν χρησιμοποιείτε το website.

Εφόσον εισέρχεστε και χρησιμοποιείτε το website αποδέχεστε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας νομικής γνωστοποίησης.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους παρακαλούμε όπως απέχετε αμέσως από την πρόσβαση ή/ και την χρήση του website.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Website: Πρόσβαση και Χρήση

Η Michelin προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι το website παραμένει διαθέσιμο χωρίς όμως να έχει, σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε υποχρέωση ως προς αυτό. Η πρόσβαση στο website μπορεί να μεταβάλλεται, να αναστέλλεται προσωρινά ή να αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της συντήρησης, της ανανέωσης καθώς και λογούς τεχνικής και νομικής φύσης ή λόγους ασφαλείας. Η Michelin δεν θα ευθύνεται για αυτές τις διακοπές ή για τις συνέπειες που ενδεχομένως απορρέουν από αυτές για τον χρήστη για οποιοδήποτε λόγο.

Αναλαμβάνετε να απέχετε από την πρόσβαση ή χρήση του website με μη σύννομο τρόπο.

Περιεχόμενο: Πρόσβαση και Χρήση

Αυτό το website είναι προσβάσιμο στους τελικούς χρήστες ή/ και στους πελάτες της Michelin στους οποίους έχει χορηγήσει διαπιστευτήρια πρόσβασης (login και password).

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, να διορθώνει, να διακόπτει ή/ και να αποσύρει τμήμα ή το σύνολο του περιεχομένου ή/και το website οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση. Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του website μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, ενδέχεται δε να τροποποιούνται περιοδικά. Η Michelin μπορεί να βελτιώνει ή να μεταβάλει το website οποτεδήποτε.

Η Michelin σας δίνει το δικαίωμα να καταφορτώνετε (download) και να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) εάν μια λειτουργία καταφόρτωσης (download) είναι διαθέσιμη, (ii) εάν το περιεχόμενο χρησιμοποιείται για μην εμπορικούς σκοπούς, (iii) καλή τη πίστη και (iv) εάν οι ειδοποιήσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακά δικαιώματα και η ημερομηνία δημοσίευσης on-line που εμφανίζονται στο περιεχόμενο παραμένουν άθικτες σε κάθε περίπτωση παρουσίασής τους. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παροχή οποιασδήποτε άδειας, ιδιαίτερα δε αναφορικά με σήμα ή λογότυπο.

Οποιοσδήποτε Τρίτος, όπως ορίζεται κατωτέρω, υπόκειται στους αντίστοιχους όρους Περιεχομένου Τρίτου.

Περιορισμοί Χρήσης

Με εξαίρεση την περίπτωση εκ των προτέρων εξουσιοδότησης από την Michelin, κάθε αναπαραγωγή, αναπαράσταση και χρήση άλλη από αυτή που προσδιορίζεται ανωτέρω στην παρούσα, απαγορεύεται, και ειδικότερα:

 • Κάθε προσαρμογή, προβολή στο κοινό (ζητηθείσα ή μη), διανομή, αναμετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο/ μέσο, δικτύωση, δημόσια κοινοποίηση ή επικοινωνία μέρους ή τμήματος του website, και όλων των έργων, υπηρεσιών, σημάτων και κάθε υλικού που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αναπαράγεται στο website,
 • Κάθε εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για ιδιωτικούς σκοπούς, ουσιώδους (ποσοτικά ή/ και ποιοτικά) μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το website ή έγιναν διαθέσιμα στο website,  
 • Οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένης για ιδιωτικούς σκοπούς, ακόμη και μικρού τμήματος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από website ή έγιναν διαθέσιμα στο website,  
 • Οποιοσδήποτε σύνδεσμος, πρόσβαση, τροποποίηση, συμπλήρωση, διαγραφή που συνδέεται με το σύστημα αυτόματης επεξεργασίας για την online δημοσίευση και τροποποιεί τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ή την πολιτική έκδοσης. 

Υπενθυμίζεται στον χρήστη ότι οι ακόλουθες ενέργειες απαγορεύονται:

 • Μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση ή είσοδος σε ένα πληροφοριακό σύστημα,
 • Χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή, μετάβαση, καταστροφή, εισαγωγή δεδομένων σε ένα πληροφοριακό σύστημα χωρίς εξουσιοδότηση,
 • Παρεμπόδιση της μετάδοσης δεδομένων ή της λειτουργίας ενός συστήματος πληροφορικής χωρίς εξουσιοδότηση,
 • Υποκλοπή δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη διάρκεια μίας μη δημόσιας μετάδοσης προς ή από ένα σύστημα πληροφορικής,
 • Χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου κατά τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Michelin,
 • Παράνομη γνωστοποίηση οποιουδήποτε επιχειρηματικού μυστικού που αποκτήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του website και
 • Παραβίαση της εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Οποιοσδήποτε χρήστης που ενεργεί κατά παράβαση αυτής της νομικής γνωστοποίησης καθίσταται υπεύθυνος αστικά και ποινικά αναφορικά με τις ανωτέρω παραβιάσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Γενικά

Το περιεχόμενο (το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν θα περιορίζεται σε πληροφορίες, κείμενα, αρχεία, γραφικά, δεδομένα, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, API, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικά, videos και ηχογραφήματα, σήματα και λογότυπα, καθώς και την μορφή όλων αυτών των στοιχείων και το ίδιο το website αυτό καθ’ εαυτό) προστατεύεται από δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του εκδότη του. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναπαράσταση, χρήση, προσαρμογή, μεταβολή, τροποποίηση, μετάφραση ή διάθεση του περιεχομένου, τμηματικά ή στο σύνολό του, είτε ανήκει στη Michelin ή σε τρίτο μέρος το οποίο έχει χορηγήσει στη Michelin τα δικαιώματα επ’ αυτού, με οποιαδήποτε διαδικασία, ή/ και αφορά οποιοδήποτε ιδιωτικό αντίγραφο που έχει παραχωρηθεί προς αποκλειστική χρήση του κατόχου του, είναι παράνομη, με την επιφύλαξη των περιορισμένων δικαιωμάτων που παρέχονται στον χρήση σύμφωνα με το άρθρο 4 κατωτέρω στο παρόν. Το περιεχόμενο αυτού του website μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση και δημοσιεύεται χωρίς να παρέχεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή έμμεση, και δεν γεννάται από αυτό οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Το περιεχόμενο προστατεύεται από © 2020 Michelin ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των συνεργατών της. Τα λογότυπα έχουν καταχωρηθεί ως σήματα. Δεν υφίσταται οτιδήποτε στην παρούσα νομική γνωστοποίηση που να μπορεί να θεωρηθεί ως παροχή ή εκχώρηση οποιασδήποτε άδειας, εναλλακτική συναίνεσης ή δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας) αναφορικά με την είσοδο ή την λειτουργία του website από την Michelin, εμμέσως ή άλλως. Δεν υφίστανται έμμεσες άδειες στο πλαίσιο αυτής της νομικής γνωστοποίησης, και οποιαδήποτε δικαιώματα δεν χορηγούνται ρητώς στον χρήστη με το παρόν παραμένουν στη Michelin.

Κανόνες σχετικά με το Περιεχόμενο Τρίτων

Μπορείτε να έχετε στην διάθεσή σας ή να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο “Περιεχόμενο Τρίτων” (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των πληροφορίων, των κειμένων, αρχείων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, API, δεδομένων, ηχογραφημάτων, video, απεικονίσεων, συνδέσμων web, website τρίτων μερών, ροών (feeds) δεδομένων από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ροών (feeds) rss από αναρτήσεις blog, και βιβλιοθήκες δεδομένων και λεξικών και άλλου περιεχομένου και υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή, που αποκτήθηκε ή προέκυψε από πηγές τρίτων μερών, εκτός Michelin) μέσω, εντός ή σε συνδυασμό με την χρήση του website από εσάς.

Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειες χρήσης σχετικά με Περιεχόμενο Τρίτων προσδιορίζονται από τους αντίστοιχους όρους των τρίτων μερών.

Όπου στο website μας περιέχονται σύνδεσμοι σε άλλα sites και πηγές που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την πληροφόρησή σας και μόνο. Δεν έχουμε έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των sites ή των πηγών και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την χρήση τους.

Κανόνες σχετικά με σχόλια

Η Michelin διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε σχόλιο και κριτική, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προτάσεων, ιδεών, ανάπτυξης ή άλλων πληροφοριών ή υλικού που αφορούν το website ή σχετικά προϊόντα που παρέχετε, είτε μέσω e-mail, sms, αναρτήσεων μέσω website ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με άλλο τρόπο και εκχωρείτε ανέκκλητα και αποκλειστικά καθένα και το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά τα σχόλια για απεριόριστό χρόνο, σκοπούς και γεωγραφική έκταση (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία) έτσι ώστε η Michelin να έχει το δικαίωμα διάθεσης αυτών χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασής τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε σχόλια ή υλικό υποβάλλετε αναφορικά με το website δεν είναι εμπιστευτικά και καθίστανται κυριότητα της Michelin. Η Michelin έχει δικαίωμα στην απεριόριστη χρήση, αναπαραγωγή (συμπεριλαμβανομένης με ηλεκτρονικό τρόπο), τροποποίηση (όπου δεν θα παρακρατήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα επί των πρωτότυπων σχολίων ή υλικού), ή στην διάδοση αυτών των σχολίων ή υλικού για οποιοδήποτε λόγο, εμπορικό ή άλλο, χωρίς οποιαδήποτε αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Παραιτείστε οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας επί των σχολίων ή του υλικού (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία). Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε από το website οποιαδήποτε ανάρτησή σας εάν κατά τη γνώμη μας η ανάρτησή σας δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στη νομική γνωστοποίηση αυτή.

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Σχολιασμοί, περιγραφές και άλλο υλικό που αναρτάται στο website μας δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για να βασιστεί κάποιος. Για το λόγο αυτό αποποιούμαστε κάθε αρμοδιότητας και ευθύνης που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση που βασιστεί σε αυτό το υλικό του website κάποιος χρήστης ή επισκέπτης που ενδεχομένως πληροφορήθηκε το περιεχόμενό του.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκειμένου να ανταλλάξετε πληροφορίες μέσω e-mail ή sms με την Michelin πρέπει να συμπληρώσετε τις φόρμες  e-mail ή sms που διατίθενται μέσω του website. Η Michelin ανταποκρίνεται στα e-mails, και η παροχή πρόσβασης στο website και στο περιεχόμενό του δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί απόδειξη οποιασδήποτε ενέργειας διαφήμισης, προώθησης ή πώλησης στη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης.

Έχετε την ευθύνη να διατηρείτε την διεύθυνση e-mail  σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας επίκαιρα ώστε να έχετε γνωστοποιήσει στην Michelin πάντοτε τα τρέχοντα στοιχεία διεύθυνσης e-mail και τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε η Michelin να μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας ηλεκτρονικά. Εάν η Michelin σας επιχειρήσει να σας επικοινωνήσει μαζί σας ηλεκτρονικά αλλά δεν λάβετε την επικοινωνία διότι η διεύθυνση e-mail ή ο τηλεφωνικός σας αριθμός είναι λανθασμένος ή δεν επίκαιρος, ή έχει μπλοκαριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών σας ή δεν έχετε την δυνατότητα να λάβετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θα θεωρηθεί ότι η επικοινωνία έχει παραδοθεί.  Μπορείτε να ενημερώνετε τα διαπιστευτήρια χρήσης σας οποτεδήποτε μέσω του λογαριασμού σας στο website.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Michelin μέσω της λειτουργίας υποστήριξης που βρίσκεται στο website. Όλες οι επικοινωνίες και οι γνωστοποιήσεις σε συνέχεια αυτής της νομικής ειδοποίησης πρέπει να γίνονται στα Αγγλικά/ Ελληνικά.

 

ΑΝΑΣΤΟΛH ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Θα προσδιορίσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν έχει υπάρξει παραβίαση αυτής της νομικής γνωστοποίησης στο πλαίσιο της χρήσης του website από εσάς.  Όταν έχει επέλθει παραβίαση αυτής της νομικής γνωστοποίησης μπορούμε να ενεργήσουμε όπως θεωρούμε κατάλληλο.

Αδυναμία συμμόρφωσης με αυτή τη νομική γνωστοποίηση συνιστά ουσιώδη παραβίαση των όρων χρήσης που περιέχονται σε αυτήν την σελίδα και με βάση τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το website μας, και μπορεί να καταλήξουν να προβούμε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Άμεση προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε το website μας.
 • Άμεση προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιασδήποτε ανάρτησης ή υλικού που αναρτήσατε στο website μας.
 • Έκδοση προειδοποίησης προς εσάς.
 • Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για αποκατάσταση ζημίας και αποζημίωση εξόδων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογα διαχειριστικά και δικηγορικά κόστη) που προέκυψαν από την παραβίαση.
 • Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
 • Γνωστοποίηση στις διωκτικές ή δικαστικές αρχές κάθε πληροφορία που ευλόγως θεωρούμε απαραίτητο.

Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες που γίνονται ως αντίδραση σε παραβιάσεις αυτής της νομικής γνωστοποίησης. Οι αντιδράσεις που περιγράφονται σε αυτή τη νομική γνωστοποίηση δεν είναι περιοριστικές και μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε εύλογα κατάλληλη.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie  και στην Πολιτική Απορρήτου.

Το website μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλα Internet sites.  Η Michelin δεν μοιράζετε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτά τα websites εκτός εάν (i) χρησιμοποιούνται κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης ή plug-ins, (ii) τα Internet sites αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της Michelin ή χρησιμοποιούνται από την Michelin για να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες και οι πληροφορίες πρόσβασής σας διασυνδέονται για μία ευχερέστερη εμπειρία.

Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε από αυτά τα websites, υπάγεστε στις πολιτικές απορρήτου του συγκεκριμένου website επί των οποίων η Michelin δεν έχει οποιονδήποτε έλεγχο και για τα οποία η Michelin δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη.

 

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Μπορεί να παρέχουμε περιστασιακά ή σε μόνιμη βάση εργαλεία παιγνιδιών, προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες για τους χρήστες του website μας. Αυτή η νομική γνωστοποίηση πρέπει να διαβάζετε σε συνδυασμό με τους ειδικού όρους που εφαρμόζονται σε κάθε εργαλείο, προωθητική ενέργεια και καμπάνια. Κάθε κανόνας συμπληρώνεται από αυτή την νομική γνωστοποίηση συμπεριλαμβανομένου κάθε περιορισμούς της ευθύνης που εφαρμόζεται στην Michelin.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους ακόλουθους όρους και πολιτικές για τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Οι κανόνες και οι πολιτικές ενδέχεται να διαφοροποιούνται και να συμπληρώνονται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με το εργαλείο, την προωθητική ενέργεια και την καμπάνια που διατίθεται και η Michelin ουδεμία άλλη ευθύνη θα φέρει πέραν αυτής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Spin wheel

Περιλαμβάνει προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στον εργαλείο Spin wheel ως όρους παιγνιδιού, περιγραφή σχετικά με τον τρόπο απονομής των δώρων, τα κριτήρια επιλογής, ορισμό του νικητή.

Guarantee Plus

Περιλαμβάνει τους όρους που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα Guarantee Plus της Michelin όπως τα κριτήρια επιλογής, και τους όρους και περιορισμούς της εγγύησης

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γενικός περιορισμός

Εκτός εάν ισχύουν άλλες απαγορεύσεις δυνάμει της αναγκαστικού εθνικού δικαίου, το website και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή/και διατίθεται σε ή μέσω του website παρέχεται ‘ως έχει’ χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή έμμεση, οποιασδήποτε μορφής και η Michelin ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη κάθε μορφής αναφορικά με το περιεχόμενο του website και κάθε τμήμα αυτού. Η Michelin δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε οποιαδήποτε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό κάθε περίπτωση προσβολής των πληροφοριακές σας υποδομών από ιούς ή άλλες μορφές προσβολής συστημάτων ΙΤ. Αποτελεί δική σας αρμοδιότητα και ευθύνη να λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα για να προστατεύετε τις πληροφοριακές σας υποδομές. Δεν υπάρχει οτιδήποτε στο περιεχόμενο του website ή άλλου είδους δηλώσεις στο οποίο να μπορείτε να στηριχθείτε ή να εκλάβετε ως υπόσχεση, ανάληψη υποχρέωσης ή προσδοκία εκτέλεσης ή ως προς τις πολιτικές της Michelin. Εάν βασιστείτε σε τέτοιου είδους πληροφορίες αναγνωρίζετε ότι το κάνετε με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

Η Michelin, οι διευθυντές, οι εργαζόμενοι, οι μεταπωλητές, προμηθευτές ή συνεργάτες της που αναφέρονται στο website δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι, για συμβατική, αδικoπρακτική ή κάθε άλλου είδους ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική/ διαφυγόντα κέρδη, οποιασδήποτε φύσης, και συγκεκριμένα οικονομικής ή εμπορικής φύσης, η οποία επήλθε από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης ή/ και από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του website ή από οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε από ή μέσω του website, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό και του Περιεχομένου Τρίτων.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλάσσετε την Michelin, του διευθυντές, εργαζομένους, μεταπωλητές, προμηθευτές ή συνεργάτες της που αναφέρονται στο website από κάθε ευθύνη και υπαιτιότητα, αξιώσεις, απαιτήσεις ή/ και ζημίες (θετικές και αποθετικές) οποιουδήποτε είδους και φύσεως, (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αξιώσεις λόγω αμέλειας), οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση του website και τις ενέργειες και τις παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Πρόσθετος περιορισμός αναφορικά με το Περιεχόμενο Τρίτων και το website

Το website ενδέχεται να περιέχει απλούς ή ενσωματωμένους συνδέσμους προς Περιεχόμενο Τρίτων, με σχετική εξουσιοδότησή τους ως προς την ενσωμάτωσή τους. Αναγνωρίζετε ότι η Michelin δεν είναι υπεύθυνη αι δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου, εποπτείας ή διόρθωσης του Περιεχομένου Τρίτων. Επιπλέον, η Michelin ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την προσβασιμότητα, τη συνάφεια, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτών των websites. Επομένως, η Michelin ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να επέλθει από τη πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασής σας καθώς και την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Περιεχομένου Τρίτων ή/ και από την αποτυχία αυτών των websites να συμμορφωθούν με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμούς.

H Michelin ενδέχεται να ενημερώνει, τροποποιεί ή να μετατρέπει το website ως αποτέλεσμα της αλλαγής ή της μη διαθεσιμότητας του Περιεχομένου ή του website Τρίτων. Η Michelin ενδέχεται επίσης να παύσει την παροχή πρόσβασης στο Περιεχόμενο Τρίτων χωρίς δικής σας ευθύνη.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετική με το website ή με την παρούσα την νομική γνωστοποίηση είναι τα δικαστήρια της Αθήνας – Ελλάδα. Η διαφορά θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο επί της ουσίας ανεξαρτήτως συγκρούσεως κανόνων δικαίου. Η χρήση του website νοείται ως ρητή συγκατάθεση του χρήστη αναφορικά με την εφαρμογή αυτού του όρου. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε όρος αυτής της νομικής γνωστοποίησης θεωρηθεί παράνομος, ανυπόστατος ή άκυρος ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο, θα θεωρηθεί ότι δεν αποτελεί μέρος αυτής της νομικής ειδοποίησης και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εφαρμογή των λοιπών όρων. Προκειμένου να επιλυθεί οποιαδήποτε διαφορά, σύγκρουση ή αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με το website ή αυτή τη Νομική ειδοποίηση, ή την παραβίασή της, συμφωνείτε όπως διαπραγματευτείτε πρώτα καλή τη πίστη για μία περίοδο τουλάχιστον 60 ημέρων μετά την έγγραφή ειδοποίηση της σχετικής σύγκρουσης ή αξίωσης προς την Michelin. Εάν εντός της ανωτέρω περιόδου δεν επιλυθεί συμβιβαστικά η διαφορά, η σύγκρουση ή η αξίωση σε βαθμό που να ικανοποιούνται όλα τα μέρη, μέσω των διαπραγματεύσεων, τότε τα μέρη ανέκκλητα και άνευ όρων θα υπάγουν την διαφορά τους στην αποκλειστικά αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Νομική Γνωστοποίηση: 12/03/2020

Are you sure that you want to delete your account ?