Χρειάζεσαι βοήθεια;

Προωθητική Ενέργεια "MICHELIN Make My Taste"

Όροι Συμμετοχής στην Διαγωνιστική Προωθητική Ενέργεια με τίτλο “Michelin Make My Taste

 1. Διοργάνωση: Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας (στο εξής αναφερομένης ως «ΕΝΕΡΓΕΙΑ») είναι η εταιρία ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Αστροναυτών 8 και Θεοτοκοπούλου 4, Τ.Κ. 15125, με ΑΦΜ 09407717/ ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών (στο εξής αναφερόμενη και ως ‘Διοργανώτρια’).

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, διαχείρισης και επικοινωνίας της Ενέργειας η Διοργανώτρια θα συνεργαστεί κατ’ εξοχήν με την εταιρεία “Cambo Advertising Agency” που εδρεύει στον Δήμο Αθηνών, Κωνσταντινουπόλεως 44 Κεραμεικό, Τ.Κ 11854, με ΑΦΜ 998297438 / ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, στο εξής αναφερόμενη ως ‘Σύμβουλος Προώθησης’.

 2. Σκοπός: Η ενέργεια πραγματοποιείται με σκοπό την προώθηση της πλατφόρμας MICHELIN Make My Day που διαχειρίζεται και λειτουργεί η Διοργανώτρια, της εικόνας και των αξιών που εκπροσωπεί καθώς και εν γένει των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση της Διοργανώτριας, του Συμβούλου Προώθησης καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού των ως άνω εργαζομένων.

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο. 3 ανωτέρω, τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια και να διεκδικήσουν τα Έπαθλα, όπως ορίζεται κατωτέρω στον παρόντα κανονισμό, οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στον όρο 6 και να εν γένει να συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους.

5. Διάρκεια: Η Ενέργεια ξεκινά την 1η Ιουλίου 2022 και λήγει την 10η Ιουλίου 2022, ώρα 23:59, στο εξής της περιόδου αυτής καλούμενης ‘Διάρκεια Ενέργειας’.

6. Διαδικασία και κριτήρια ανακήρυξης νικητών: Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον πραγματοποιήσει την εγγραφή του στον ιστότοπο https://makemyday.michelin.gr/ εντός της Διάρκειας Ενέργειας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που θα διεξαχθεί για την Διοργανώτρια από τον Σύμβουλο Προώθησης προκειμένου να διεκδικήσει ένα από τα έπαθλα που ορίζονται κατωτέρω.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ενέργεια μία μόνο φορά δηλαδή μια συμμετοχή στην κλήρωση ανά εγγραφή στον ιστότοπο https://makemyday.michelin.gr/. O χρόνος και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης θα ανακοινωθούν μέσω της πλατφόρμας https://makemyday.michelin.gr/

Οι νικητές της κλήρωσης θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το michelin.makemyday@gmail.com. Την διαδικασία οργάνωσης, ανάθεσης και  διεξαγωγής  της κλήρωσης αναλαμβάνει η διαφημιστική εταιρία τεχνικής υποστήριξης «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 152 31, με ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής “Publicis”).

Η Ενέργεια διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Συνεπώς, η συμμετοχή σε αυτήν απαιτεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και πρόσβαση στην σελίδα https://makemyday.michelin.gr/  της Διοργανώτριας. Η πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας https://makemyday.michelin.gr/ διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την λειτουργία της και δημοσιεύονται στον αντίστοιχο ιστότοπο.

7. Έπαθλα: Το Έπαθλο της Ενέργειας είναι:

Τα έπαθλα της Ενέργειας είναι δύο (2) tablets μάρκας Samsung tab 8 (αρχικής αξίας 199,00 ευρώ έκαστο). Χαρακτηριστικά:

Οθόνη:

  • 10.5"
  • Επεξεργαστής:
  • 8 πύρηνος 2.0 GHZ
  • Ανάλυση Οθόνης:
  • 1920 x 1200 pixels
  • Μνήμη (RAM/ROM):
  • 3 GB / 32 GB

Η κλήρωση θα αναδείξει δύο (2) νικητές και καθένας θα λάβει ένα έπαθλο. Επίσης θα αναδείξει δύο (2) επιλαχόντες.

Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα ούτε μεταβιβάζονται.

8. Οι νικητές της Ενέργειας θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email τους από τη Σύμβουλο Προώθησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα αυτό κατά τη διακριτικής της ευχέρεια και αναιτίως, με απλή ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο https://makemyday.michelin.gr/ αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

9. Η ανάθεση του Επάθλου πραγματοποιείται προσωπικά στον νικητή. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συμμετέχων που ανακηρύχθηκε νικητής δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής ή ανάθεσης του Επάθλου ή δεν αποδεχθεί ή/ και δεν παραλάβει το Έπαθλο σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω, ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών και ούτω καθ΄ εξής.

10. Αποδοχή: Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής, η οποία σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται από την συμμετοχή αυτή καθ’ εαυτή. Οι νικητές της Ενέργειας οφείλουν να απαντήσουν εντός δύο (2) ημερών από την ενημέρωσή τους ότι αναδείχθηκαν νικητές, αν αποδέχονται ή όχι το Έπαθλο, γνωστοποιώντας μέχρι τότε και τις προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να παραλάβουν το έπαθλό τους. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες εμπρόθεσμα τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να αναθέσει το Έπαθλο στους επιλαχόντες. Οι επιλαχόντες θα έχουν στην διάθεσή τους αντίστοιχα δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσής τους ώστε να αποδεχτούν ή όχι το έπαθλο, παρέχοντας μέχρι τότε και εκείνοι αντίστοιχα τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να παραλάβουν το Έπαθλό τους. Σε περίπτωση που μείνουν αδιάθετα έπαθλα η Διοργανώτρια τα διαθέτει κατά την κρίση της.

11. Προσωπικές πληροφορίες συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας: Η συμμετοχή στην Ενέργεια γίνεται με πρωτοβουλία κάθε συμμετέχοντα. Συνεπώς, κάθε συμμετέχων παρέχει στην Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν και προσωπικά του δεδομένα, για την εκπλήρωση της συμμετοχής του στην Ενέργεια και την ενδεχόμενη ανάδειξή του ως νικητή μέσω της κλήρωσης, και την απονομή του επάθλου. Ως εκ τούτου η Διοργανώτρια στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεων) που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Ενέργειας έναντι εκάστου συμμετέχοντα και σε κάθε περίπτωση για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των ίδιων συμφερόντων της θα προβεί σε επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες συνιστούν προσωπικά δεδομένα η Σύμβουλος Προώθησης και η Publicis ενεργούν στο πλαίσιο της Ενέργειας και αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία κατά τη έννοια της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Οι νικητές αποδέχονται ρητώς τη δημοσίευση του ονόματος και της εικόνας τους στο πλαίσιο προωθητικών δημοσιευμάτων σε έντυπα, οπτικοακουστικά ή/και  ηλεκτρονικά μέσα από την Διοργανώτρια και τους Εκτελούντες την επεξεργασία στο πλαίσιο και για τους σκοπούς προώθησης που εξυπηρετεί η Ενέργεια.

Δεδομένου ότι η Ενέργεια αφορά μεταξύ άλλων την προώθηση της ιστοσελιδας https://makemyday.michelin.gr/ το σύνολο της επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες καθώς και οι όποιες αναρτήσεις περιεχομένου θα γίνονται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Όταν θα ανακηρυχθεί ο νικητής και οι τυχόν επιλαχόντες θα ανακοινώνουν και θα ενημερωθούν μέσω της ίδιας πλατφόρμας και των στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει σε αυτήν κατά την εγγραφή τους. Περαιτέρω στοιχεία θα ζητηθούν από τα πρόσωπα αυτά, όπως Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email, προκειμένου κριθεί εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και ανάθεσης του Επάθλου και να τους παραδοθεί το Έπαθλο.

Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό τους ως μέσο για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, την πιθανή κλήρωση και για την ανάδειξή τους ως νικητή.

- το κινητό τηλέφωνό τους στην περίπτωση που χρειαστεί ως εναλλακτικό μέσο προκειμένου η Διοργανώτρια να επικοινωνήσει στους συμμετέχοντες πιθανές οδηγίες ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων αλλά και στους νικητές και τους πιθανούς επιλαχόντες αναλυτικά τις οδηγίες για την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής και ανάθεσης του επάθλου καθώς και διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραλαβής του Επάθλου καθώς και για κάθε περαιτέρω πιθανή επικοινωνία σχετική με την Ενέργεια.

- η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για να αποσταλούν στους συμμετέχοντες πιθανές οδηγίες ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων αλλά και στον νικητές και τους πιθανούς επιλαχόντες αναλυτικά οι οδηγίες για την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής και ανάθεσης του επάθλου καθώς και διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραλαβής του Επάθλου καθώς και για κάθε περαιτέρω πιθανή επικοινωνία σχετική με την Ενέργεια.

- την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης των όρων & προϋποθέσεων της Ενέργειας.

- την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης σχετικά με τη λήψη email από την Διοργανώτρια, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ με, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (πχ εμπορικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες, πληροφορίες μάρκετινγκ, εκδηλώσεις κτλ) της Michelin.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Διοργανώτρια και το προσωπικό της, οι ανωτέρω Εκτελούντες την Επεξεργασίας, συνδεδεμένες επιχειρήσεις ομίλου Michelin που ανήκει η Διοργανώτρια και η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την υλοποίησης της Ενέργειας, την ανάθεση και την αξιοποίηση του Επάθλου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε κατά περίπτωση σε συμμόρφωση με διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες, ως υποκείμενα των δεδομένων του γνωστοποιούν την Διοργανώτρια έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα να ενημερώνονται για το πώς η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές τους πληροφορίες, το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες τους και το δικαίωμα να τις διορθώνουν εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Επίσης εάν η Διοργανώτρια έχει κοινοποιήσει τις πληροφορίες των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη, εφόσον είναι δυνατόν θα τα ενημερώσει για οποιεσδήποτε επικαιροποιήσεις. Επίσης οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών τους πληροφοριών όταν δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω επεξεργασίας με βάση τους σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται στους παρόντες όρους. Περαιτέρω, έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν ή να εμποδίσουν την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών καθώς και να ζητήσουν τη μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση οι πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Διοργανώτρια είναι αναρτημένες στο https://www.michelin.gr/privacy-policy για ενημέρωση μεταξύ άλλων και για τον τρόπο άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια στο dataprivacy_EUC@michelin.com Για περαιτέρω παράπονα ή καταγγελίες μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στο www.dpa.gr.

12. Λοιποί όροι: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της Διάρκειας Ενέργειας ή στην ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο.

Η όποια ευθύνη της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων παύει με την ολοκλήρωση της Ενέργειας και την ανάθεση των Επάθλων στους νικητές.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της Διοργανώτριας ή τρίτων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Έπαθλα ούτε εναλλακτικά έπαθλα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών επάθλων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των Επάθλων που απονεμήθηκαν.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Ενέργεια αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της Διοργανώτριας, ενώ η ενέργεια θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Are you sure that you want to delete your account ?