Καλέστε μας

9:00 - 5:00 (Δευτέρα-Παρασκευή):

Michelin Εγγύηση Plus Όροι και Προϋποθέσεις

MICHELIN WARRANTY PLUS 4W - Αυτοκίνητο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “MICHELIN WARRANTY PLUS” – 4 WHEELS

 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, με ΑΦΜ 094077170/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αρ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ με αρ. 312401000, και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125, (εφεξής “Michelin”), έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης ελαστικών που διατίθεται υπό όρους στους πελάτες της στο πλαίσιο της προώθησης και εμπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η ίδια και ο όμιλος Michelin στην Ελληνική επικράτεια, με την τίτλο MICHELIN ΕΓΓΥΗΣΗ PLUS”, εφεξής καλούμενου “Πρόγραμμα”.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική για τους πελάτες και τελεί υπό την προϋπόθεση πλήρωσης και τήρησης των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο παρόν. Το Πρόγραμμα δεν αποτελεί εμπορική εγγύηση του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει αλλά συνιστά προνόμιο και επιβράβευση για τους πελάτες της Michelin στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενεργειών πρoώθησης.

Για τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η Michelin υποστηρίζεται από την Advanced Ideas Studio SRL, μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το Ρουμανικό δίκαιο, με αριθμό φορολογικού μητρώου RO 24386686/Taxation J40/14486/2008 με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας, η οποία ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της υποστήριξης σε επίπεδο διαδικασιών και προώθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την εποπτεία της Michelin (εφεξής "Εταιρεία Προώθησης").

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις λειτουργούν συμπληρωματικά προς την Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu κατά περίπτωση, που εφαρμόζονται αναλόγως. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου πατώντας τον σύνδεσμo: makemyday.michelin.gr/legal/legal-notice ή plus.michelin.eu/terms-of-services.

Στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, η Michelin επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και την Πολιτική Απορρήτου της Michelin, makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του plus.michelin.eu παρακαλώ μπείτε στο plus.michelin.eu/privacy.

Εφόσον ενταχθείτε στο Πρόγραμμα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτομάτως τους παρόντες όρους και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τη Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου και την Πολιτική Απορρήτου του website (makemyday.michelin.gr, για τις εγγραφές που γίνονται απευθείας μέσω της πλατφόρμας ή μέσω του συνδέσμου plus.michelin.eu και του συνδέσμου makemyday.michelin.gr για τις εγγραφές που ξεκίνησαν στο plus.michelin.eu και ολοκληρώθηκαν στο makemyday.michelin.gr) τα οποία στο σύνολό τους διέπουν το Πρόγραμμα ("Όροι και Προϋποθέσεις").

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται συλλογικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(α) να είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης ατομικής επιχείρησης), επαγγελματίας οδηγός ταξί ή μέλος στόλου οχημάτων ταξί, (και να είστε ο καθορισμένος οδηγός του οχήματος που συμμετέχει) και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία που επιθυμείτε να συμμετέχετε,

(β) να αγοράσετε τουλάχιστον ένα σετ συνολικά τεσσάρων (4) τεμαχίων (δηλαδή και τα τέσσερα (4) ελαστικά με μία αγορά) από τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin (όπως ορίζεται παρακάτω στον όρο 3) κατά τη Διάρκεια Προγράμματος (όπως ορίζεται παρακάτω στον όρο 2) από ένα φυσικό ή online σημείο πώλησης ενός από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1,

(γ) να εγγραφείτε έγκυρα στο Πρόγραμμα (όπως ορίζεται στον όρο 4 κατωτέρω) μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 4,

(δ) να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr (ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία εγγραφής άρχισε στην  ανεξάρτητη ιστοσελίδα Προγράμματος ή απευθείας στο makemyday.michelin.gr).

(ε) Το Πρόγραμμα καλύπτει ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα και 4χ4 εντός δρόμου, αναφορικά με τυχαία συμβάντα που καταλήγουν σε ζημιές που δεν μπορούν να επισκευαστούν. Δεν καλύπτει ελαστικά οχημάτων βάρους πάνω από 3.500κιλ τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική/ δημόσια μεταφορά/ χρήση, συμπεριλαμβανομένων στόλων leasing, 4X4 εκτός δρόμου και μικτής χρήσης και ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε πίστες/ αγώνες ή ελαστικά που έπαθαν ζημιά λόγω βανδαλισμού. 

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα αντικατάστασης στο πλαίσιο του Προγράμματος σε περίπτωση Συμβάντος, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στον όρο 4.3.

2. Όροι Προγράμματος:

2.1 Το Πρόγραμμα αρχίζει την 1η Απριλίου 2020 στις 08.00 π.μ. και θα διαρκέσει για αόριστο χρόνο και έως ότου η Michelin μονομερώς ανακοινώσει τη λήξη του κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο (στο εξής ως “Διάρκεια Προγράμματος”). Η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα προϋποθέτει να έχετε αγοράσει ένα σετ συνολικά τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος και να έχετε καταχωρήσει επιτυχώς την αγορά στην κατάλληλη κατά περίπτωση ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς:

(α) είτε στην plus.michelin.eu, εφόσον η εγγραφή ξεκίνησε σε αυτή τη πλατφόρμα, απαιτείται όμως επιβεβαίωση στον σύνδεσμο makemyday.michelin.gr για την τελική επικύρωσή της,

(β) είτε στην makemyday.michelin.gr, που αποτελεί την ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην περίπτωση που η διαδικασία εγγραφής και επικύρωσης ξεκίνησε και γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτής της πλατφόρμας, δηλαδή  χωρίς την είσοδο στο plus.michelin.eu,

Συνεπώς, αγορές ή/ και εγγραφές πριν από την έναρξη της Διάρκειας Προγράμματος ή μετά τη λήξη της ή/ και εγγραφές που επιχειρήθηκαν μετά την 30ή ημέρα από την ημερομηνία αγοράς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εάν καταχωρηθούν, είναι άκυρες και θα αποκλειστούν.

Η ημερομηνία αγοράς είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική απόδειξη/ τιμολόγιο.

2.2 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω:

(α) η επέκταση εγγύησης που αναφέρεται στον όρο 4.1 εφαρμόζεται στα ελαστικά που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο Ιούνιος – Αύγουστος 2020,

(β) οι εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα plus.michelin.eu συνεχίζουν να είναι έγκυρες και να παράγουν τα αποτελέσματά τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της πλατφόρμας. Ξεκινώντας από την 1η Απριλίου 2021, οι εγγραφές που έγιναν στην πλατφόρμα plus.michelin.eu θα χρειαστούν τελική επιβεβαίωση απευθείας στο  makemyday.michelin.gr. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η τελική επιβεβαίωση αυτή εντός της 30νθήμερης περιόδου από την αγορά, η εγγραφή που ξεκίνησε στο plus.michelin.eu ακυρώνεται.

2.3 Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να εγερθεί μόνο μέσω ενός επιλέξιμου μεταπωλητή (από την συνημμένη στο Παράρτημα 1 λίστα) στο σημείο πώλησης του.

3. Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin:

3.1 Μόνο αγοράζοντας καινούρια – και όχι μεταχειρισμένα -  ελαστικά μάρκας Michelin για επιβατικά αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά και 4x4 εντός δρόμου με διάμετρο μεταξύ 14 και 23'', από έναν από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin στην Ελλάδα, έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα (στο εξής “Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin”).

3.2 Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι τα μεταχειρισμένα ελαστικά Michelin ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος ελαστικών, εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν είναι επιλέξιμα και δεν σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα.

4. Διαδικασία έγκρισης:

4.1 Όλοι οι συμμετέχοντες που αγοράζουν ένα σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin συνολικά και ταυτόχρονα εντός της Διάρκειας Προγράμματος από οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin (Παράρτημα 1) και εγγράφονται με επιτυχία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα makemyday.michelin.gr (είτε απευθείας είτε ως τελικό βήμα όταν η εγγραφή ξεκινά στην Πλατφόρμα  plus.michelin.eu) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, μπορούν να αξιώσουν, σε περίπτωση συμβάντος, έως δύο (2) Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin σε αντικατάσταση ισάριθμών Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin που έχουν υποστεί ζημία σύμφωνα με τους παρόντες όρους, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) η αξίωση εγείρεται εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς εκτός από τα ταξί τα οποία πρέπει να εγείρουν αξίωση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς,

(β) μόνο για τα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα 4x4 οχήματα εντός δρόμου (με εξαίρεση ταξί, μικρά φορτηγά (small trucks) και φορτηγάκια (vans)) και μόνο για τα ελαστικά που αποκτήθηκαν την περίοδο Ιούνιος-Αύγουστος 2020, η ανωτέρω αξίωση εγείρεται εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία αγοράς,

4.2 Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την ακόλουθη διαδικασία προκειμένου να συμμετέχουν έγκυρα στο Πρόγραμμα και να έχουν την δυνατότητα να αξιώσουν τα ελαστικά σε περίπτωση Συμβάντος:

(α) Να αγοράσουν τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) συνολικά καινούριων Ελαστικών Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος από έναν Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin.

(β) Να λάβουν τη στιγμή της αγοράς των τεσσάρων (4) συνολικά καινούριων Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin, μαζί με το φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής) το φυλλάδιο με τις λεπτομερείς πληροφορίες του προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS, τα επόμενα βήματα και τα DOT, τον τύπο του πέλματος ελαστικού και τις διαστάσεις των ελαστικών που προμηθεύτηκαν.

(γ) Να καταχωρήσουν/συμπληρώσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος makemyday.michelin.gr (είτε απευθείας είτε ως τελικό βήμα όταν η εγγραφή ξεκινά στην Πλατφόρμα  plus.michelin.eu), το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την σχετική εφαρμογή, όπως παρατίθεται κατωτέρω.

(i)  Προσωπικά δεδομένα καταναλωτή

Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι να διατηρείτε ενεργό λογαριασμό στο makemyday.michelin.gr και να έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε (i) για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο makemyday.michelin.gr  ή (ii) για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα ενδέχεται να εισαχθούν αυτόματα όταν καταχωρήσετε μία εγγύηση. Η λίστα των πληροφοριών/ προσωπικών δεδομένων κατωτέρω αναφέρεται στα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση της εγγύησης και όχι για την εγγραφή ως χρήστη στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

(ii) Πληροφορίες Οχήματος

 • Αριθμός Πινακίδας
 • Μάρκα και τύπος
 • Για ταξί μόνο: άδεια ταξί

(iii). Πληροφορίες Ελαστικών

 • Ημερομηνία Αγοράς
 • DOT (προαιρετικό κατά την εγγραφή και υποχρεωτικό όταν εγείρεται αξίωση)
 • CAI (κωδικός προϊόντος)

(iv)  Επωνυμία Διανομέα–drop down λίστα με επωνυμία και διευθύνσεις αντιπροσώπων

 • Επωνυμία Αντιπροσώπου (βλ. κατάλογο κατωτέρω)
 • Έδρα Αντιπροσώπου

(δ) εάν η εγγραφή είναι επιτυχής, θα σας αποσταλεί αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός. Πρέπει να τον φυλάξετε και να τον έχετε διαθέσιμο για να μπορείτε να διεκδικήσετε τα ελαστικά σε περίπτωση Συμβάντος.

Ο κωδικός σας παρέχεται επιπροσθέτως των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού χρήστη της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

Το φορολογικό παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής) μαζί με τις πληροφορίες DOT και CAI (κωδικός προϊόντος) από το φυλλάδιο που σας έδωσε ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής και ο μοναδικός κωδικός που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα θα σας ζητηθούν αργότερα προκειμένου να εγείρετε αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης MICHELIN WARRANTY PLUS. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

(ε) Μόνο η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής είναι δυνατή και υποστηρίζεται.

(στ) Η εγγραφή σας θα θεωρηθεί άκυρη ή θα ακυρωθεί σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Michelin, δεν πληροίτε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται με το παρόν ή δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα, π.χ. ο αριθμός φορολογικής απόδειξης καταχωρείται περισσότερες από μία φορές, λείπουν οι απαιτούμενες πληροφορίες, οι πληροφορίες δεν έχουν ευκρινώς συμπληρωθεί ή / και δεν μπορούν να διαβαστούν, έχετε αγοράσει λιγότερα από τέσσερα (4) τεμάχια (σετ) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin ή δεν τα αγοράσατε ως σετ δηλαδή ως σύνολο ταυτόχρονα, έχετε καταχωρίσει μη Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin π.χ. που δεν φέρουν την επωνυμία Michelin, δεν έχετε αγοράσει τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin ή / και δεν έχετε εγγραφεί στο Πρόγραμμα εντός της Διάρκειας Προγράμματος, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λανθασμένες ή ελλιπείς ή τα ελαστικά δεν αγοράστηκαν από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin κλπ.

(ζ) Μπορείτε να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα μόνο δύο (2) φορές για κάθε αδειοδοτημένο αριθμό   πινακίδας οχήματος (δηλαδή δεν μπορούν να συνυπάρχουν περισσότερες από δύο εγγυήσεις ταυτοχρόνως για ένα μόνο αδειοδοτημένο αριθμό   πινακίδας οχήματος, μία εγγύηση για κάθε σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών) βάσει ενός φορολογικού παραστατικού (απόδειξη λιανικής/ τιμολόγιο) που έχει εκδοθεί για τουλάχιστον ένα σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών. Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλαπλές συμμετοχές στον λογαριασμό σας στο makemyday.michelin.gr, δηλαδή έως δύο (2) συμμετοχές για κάθε καταχωρημένο αδειοδοτημένο αριθμό πινακίδας οχήματος. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε περισσότερες από δύο συμμετοχές για τον ίδιο αριθμό πινακίδας. Επιπλέον των προϋποθέσεων που αφορούν στον μοναδικό αριθμό αδειοδοτημένης πινακίδας οχήματος, κάθε συμμετοχή πρέπει να πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που τίθενται στο παρόν. Επιπλέον, η κάθε εγγύηση εφαρμόζεται μόνο για το σετ ελαστικών για το οποίο καταχωρήθηκε. Μόλις η εγγύηση (Εγγύηση Α) χρησιμοποιηθεί για το σχετικό σετ ελαστικών, καμία άλλη διαθέσιμη εγγύηση (Εγγύηση Β) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τα ίδια ελαστικά (δηλαδή η Εγγύηση Β δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα ελαστικά της Εγγύησης Α). Μόλις κάνετε χρήση της εγγύησης για το σχετικό σετ ελαστικών, μπορείτε να καταχωρίσετε μία νέα εγγύηση (Εγγύηση Γ) η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το ίδιο αδειοδοτημένο αριθμό πινακίδας οχήματος (δηλαδή μόλις κάνετε χρήση της Εγγύησης Α, η νέα Εγγύηση Γ μπορεί να συνυπάρχει με την Εγγύηση Β για το ίδιο αδειοδοτημένο αριθμό πινακίδας οχήματος).

(η) Θα σας ζητηθεί να επιδείξετε το φορολογικό παραστατικό της αγοράς των αντίστοιχων ελαστικών (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής) μαζί με τις πληροφορίες DOT που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο που σας έδωσε ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin κατά την αγορά, καθώς και τον μοναδικό κωδικό που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και θα πρέπει επίσης να το πράξετε σε περίπτωση που αξιώσετε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η αδυναμία προσκόμισης/ επίδειξης του κατάλληλου παραστατικού, των πληροφοριών DOT και του μοναδικού κωδικού ενδέχεται να ακυρώσει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

(θ) Η Michelin μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή και ως εκ τούτου την εγγραφή οποιουδήποτε συμμετέχοντα λόγω αδυναμίας σωστής, πλήρους, ακριβούς και συμμορφούμενης προς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία εγγραφής. Η απόφαση της Michelin να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ή/ και αν ακυρώσει μια συμμετοχή είναι οριστική και αναμφισβήτητη.

Όλοι οι πελάτες που έχουν εγγραφεί επιτυχώς στο Πρόγραμμα, μπορούν να διεκδικήσουν τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin (σε αντικατάσταση έως 2 Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin που έχουν υποστεί ζημία), σε περίπτωση Συμβάντος ως εξής:

4.3 Αξιώστε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS ως ακολούθως:

(α) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς με εξαίρεση τα οχήματα ταξί που θα πρέπει να υποβάλουν την αξίωσή τους εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

(β) μόνο για Επιλέξιμα ελαστικά MICHELIN που αποκτήθηκαν για επιβατικά οχήματα και για 4x4 οχήματα δρόμου (με εξαίρεση ταξί, μικρά φορτηγά (small trucks) και φορτηγάκια (vans) κατά την περίοδο Ιούνιος – Αύγουστος 2020, εντός δεκαπέντε (15) μηνών από τον ημερομηνία αγοράς.

(γ) Σε περίπτωση συμβάντος, απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin με το σχετικό φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής), τον μοναδικό κωδικό που λάβατε μέσω email κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και τις πληροφορίες DOT που ελήφθησαν κατά την αγορά ελαστικών από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin.

(δ) Ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin που επιλέξατε να απευθυνθείτε (πηγαίνοντας στο σημείο πώλησης ενός Επιλέξιμου Μεταπωλητή), θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο τμήμα "Αιτήματα Εγγύησης εδώ ", όπως:

1. Είσοδος Μεταπωλητή

 • Επωνυμία Μεταπωλητή
 • Κωδικός Τιμολογίου Μεταπωλητή

2. Ταυτοποίηση Πελάτη (χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2(γ))

Η πλατφόρμα αυτόματα θα ελέγξει αν ο κωδικός που καταχωρήθηκε είναι παλαιότερος από (12) δώδεκα/ έξι (6)/ δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών (με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του όρου 4.1 ανωτέρω), και αν είναι παλαιότερος, κατά περίπτωση, η διαδικασία θα σταματήσει και δε θα μπορέσετε να επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα. Αν όλα τα δεδομένα που καταχωρήσατε είναι ορθά και σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις  θα σας ζητηθεί περαιτέρω να καταχωρήσετε:

 • Το DOT που αξιώνεται (το ζητούμενο ελαστικό ή έως δύο (2) ελαστικά σε αντικατάσταση έως δύο (2) ελαστικών που έχουν υποστεί ζημία)
 • Να αναρτήσετε (upload) το τιμολόγιο

Αν όλα τα δεδομένα είναι σωστά και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζεται η παροχή της εγγύησης αποζημίωσης, η διαδικασία ξεκινά και ο πελάτης λαμβάνει ελαστικά από τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin στο πλαίσιο της εγγύησης, όχι όμως περισσότερα από δύο (2). Σε περίπτωση που ο αριθμός και τα στοιχεία των ελαστικών δεν προκύπτουν από το φορολογικό παραστατικό (π.χ. από την απόδειξη λιανικής) η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή που εξέδωσε το παραστατικό να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ελαστικών που προμηθεύτηκε ο καταναλωτής που συμμετέχει στο πρόγραμμα (π.χ. με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει τον αριθμό των ελαστικών που αγοράστηκαν και τα στοιχεία τους) από την επιχείρησή του. Σε περίπτωση άρνησης του Επιλέξιμου Μεταπωλητή να παράσχει την ζητούμενη επιβεβαίωση η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα και να αρνηθεί την παροχή στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης λόγω μη πλήρωσης των παρόντων όρων.

4.4 Σε περίπτωση που τα ελαστικά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, στο φυσικό σημείο του Επιλέξιμου Μεταπωλητή Michelin, ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin θα ζητήσει ειδική παραγγελία και τα ελαστικά θα είναι διαθέσιμα εντός ενός (1) μηνός στο συγκεκριμένο Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin. Σε περίπτωση που τα ελαστικά προς αντικατάσταση τα οποία αιτείται ο Πελάτης δεν διατίθενται πλέον (π.χ. λόγω κατάργησης του συγκεκριμένου ελαστικού, λόγω παύσης της εισαγωγής του κ.λπ.) η Michelin αντικαθιστά το μη διαθέσιμο αιτηθέν ελαστικό με ελαστικό παρόμοιων προδιαγραφών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Michelin και οι μεταπωλητές της, οφείλουν να επισημαίνουν στον Πελάτη ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η τοποθέτηση ελαστικών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά στον ίδιο άξονα. Σε κάθε περίπτωση εάν το ελαστικό δεν είναι διαθέσιμο εντός ενός (1) μηνός ή το ελαστικό δεν διατίθεται πλέον από την Michelin, ο πελάτης μπορεί να αξιώσει αποζημίωση στη μορφή επιστροφής του ποσού που κατέβαλε για την αγορά του αντίστοιχου ελαστικού.

4.5 Προς αποφυγή παρερμηνειών, για τους σκοπούς του Προγράμματος Εγγύησης ως Συμβάν νοείται οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να προκαλέσει τυχαία ζημία όπως περιγράφεται στον όρο 6 κατωτέρω.

 5. Λεπτομέρειες Προγράμματος – “MICHELIN WARRANTY PLUS”:

 • ΕπωνυμίαMichelin
 • Διάρκεια:
  • 12 μήνες από την αγορά του προϊόντος
  • 6 μήνες από την αγορά του προϊόντος (για τα ταξί)
  • 15 μήνες από την αγορά του προϊόντος (για επιβατικά οχήματα/ 4x4 δρόμου και ελαστικά που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2020)

Μετά την λήξη της ανωτέρω περιόδου εγγύησης μίας συγκεκριμένης εγγραφής (δηλ. μίας εγγραφής εκ των δύο πιθανών εγγραφών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο αριθμό αδειοδοτημένης πινακίδας οχήματος) μπορείτε να προβείτε σε νέα εγγραφή για την ίδια αδειοδοτημένη πινακίδα εφόσον πληροίτε όλους τους εκάστοτε ισχύοντες όρους επιλεξιμότητας.

 • Διαδικασία: Για κάθε σετ τεσσάρων (4) Επιλέξιμων Ελαστικών Michelin που προμηθεύεστε συνολικά μπορείτε να αξιώσετε στο πλαίσιο της εγγύησης έως δύο  (2) ελαστικά ταυτόχρονα. Η εγγύηση ισχυροποιείται μόνο με βάση την επιτυχή εγγραφή στο Πρόγραμμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας makemyday.michelin.gr εντός της Διάρκειας Προγράμματος και το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση επέλευσης Συμβάντος μπορούν να ζητηθεί αντικατάσταση έως δύο (2) ελαστικών που έχουν υποστεί ζημία με βάση το τιμολόγιο/ φορολογική απόδειξη αγοράς, τις πληροφορίες DOT (που ενδέχεται να έλαβε ο μεταπωλητής) & και το μοναδικό κωδικό που λαμβάνεται κατά την εγγραφή μέσω mail.
 • Η εγγύηση δεν αποζημιώνει τις χρεώσεις υπηρεσιών του μεταπωλητή.
 • Όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντικατάσταση του ελαστικού πληρώνονται από τον πελάτη στον μεταπωλητή.
 • Το ελαστικό αντικατάστασης δεν φέρει πλέον οποιαδήποτε κάλυψη πλέον της νόμιμης εγγύησής του.
 • Η εγγύηση είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί μαζί με το όχημα.
 • Ελαστικά που εμπλέκονται σε ατυχήματα και αφορούν ζημίες άλλες εκτός του ελαστικού δεν καλύπτονται.
 • Οι καταναλωτές θα αποζημιωθούν μόνο με μία αντικατάσταση ελαστικού(-ών)  σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • Η εγγύηση καλύπτει το πολύ δύο (2) Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin ταυτοχρόνως, δηλαδή δεν καλύπτει την επιλογή αντικατάστασης 1 προς 1. Εάν στο πλαίσιο της εγγύησης του προγράμματος, δοθεί αντικατάσταση για ένα (1) ελαστικό, δεν θα καλύπτεται στο μέλλον δεύτερο ελαστικό από την ίδια καταχωρημένη εγγύηση.

Εάν το Ελαστικό/ Ελαστικά δεν είναι διαθέσιμα εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία του αιτήματος ή δεν είναι πλέον διαθέσιμα στην αγορά, οι πελάτες μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση στη μορφή επιστροφής του ποσού που κατέβαλε για την αγορά του/των αντίστοιχου/ων ελαστικού/ών.

warranty terms

6. Ορισμός της τυχαίας ζημίας:

Ως τυχαία ζημιά νοείται οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά στο ελαστικό, καταστροφή που δεν προκλήθηκε από κανέναν από τους παρακάτω λόγους:

- Καταστροφή ελαστικών ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος ή / και πράξεων βανδαλισμού, πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών.

- Ακατάλληλη αποθήκευση των ελαστικών.

- Χαμηλή πίεση ή υπερφόρτωση (χαρακτηρίζεται από υπερθέρμανση του  σκελετού, αλλοίωση ή απόσπαση γόμας, ρωγμές στην περιφέρεια των πλευρών  ή / και του πέλματος).

- Κακό μοντάρισμα ή ξεμοντάρισμα των ελαστικών.

- Χρήση του ελαστικού σε συνθήκες που δεν αντιστοιχούν  στις προοριζόμενες.

- Ζημιές ή φθορές λόγω μηχανικής βλάβης του οχήματος, του συστήματος διεύθυνσης ή/και της ανάρτησης.

- Περιοχές με πρόωρη φθορά λόγω επανειλημμένης και υπερβολικής επιτάχυνσης ή πέδησης.

- Επαναλαμβανόμενη επιθετική χρήση που οδήγησε στην πρόωρη φθορά του ελαστικού.

Παραδείγματα πιθανών αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν σε τυχαία ζημιά:

- Κόψιμο του πλευρού ή του πέλματος του ελαστικού από πρόσκρουση με αιχμηρό ξένο σώμα.

- Διατρητικό πλήγμα στο ελαστικό από αμβλύ ξένο σώμα.

7. Πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα- Ακύρωση:

7.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαχείρισης του Προγράμματος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr και είναι επίσης δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα plus.michelin.eu.

7.2  H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr  ή στο plus.michelin.eu ανάλογα την περίπτωση.

8. Επιλέξιμοι Μεταπωλητές:

Το Πρόγραμμα ισχύει μόνο για τα Επιλέξιμα Ελαστικά Michelin που αγοράζονται από τα σημεία πώλησης των Επιλέξιμων Μεταπωλητών Michelin που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

9. Κανόνες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Παροχής Δεδομένων:

9.1 Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, η Michelin, ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, θα ασχολείται με την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων που θα παρέχετε ως υποκείμενα δεδομένων. Η Michelin θα χρησιμοποιεί άλλες εταιρείες του Ομίλου Michelin ως εκτελούντες την επεξεργασία και ειδικότερα την εταιρεία MICHELIN ROMANIA S.A., με έδρα Global City Business Park, Bucuresti Nord 10, Voluntari 077190, Ilfov, Ρουμανίας. Η Michelin θα χρησιμοποιεί και άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για του σκοπούς του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Διαφήμισης μέσω της οποίας διεξάγεται το Πρόγραμμα καθώς και τα τρίτα μέρη που της παρέχουν υπηρεσίες όπως η Εταιρεία Προώθησης και η PUBLICIS, MMS COMMUNICATIONS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, Τζαβέλλα 1-3, ΤΚ 15231, ΦΠΑ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών που ενεργεί ως διαχειρίστρια της πλατφόρμας για την Michelin και το Facebook ή άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (μέσω των εργαλείων που εφαρμόζονται στην πλατφόρμα από την Publicis και τους άλλους εκτελούντες την επεξεργασία, κατά περίπτωση).

9.2 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9.3 Λαμβάνουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρονται περιληπτικά στον όρο 4 ανωτέρω

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις  και την Πολιτική Απορρήτου makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά το Πρόγραμμα με σκοπό:

(i) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις και το Πρόγραμμα, δηλαδή η νόμιμη βάση για επεξεργασία θα είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή αποκατάστασης ζημιών υπό όρους ως προνόμιο και επιβράβευση που επιλέξατε την Michelin, όπως προβλέπεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

(ii) να σας στείλουμε υλικό marketing, και η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα είναι η νόμιμη συγκατάθεσή σας,

(iii) την άμυνα έναντι αξιώσεων οι οποίες μπορεί να εγερθούν σε σχέση με την εγγύηση, και  νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι το έννομο συμφέρον της Michelin,

(iv) η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις και η  νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η νομική υποχρέωση.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω. Θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες εντός του Ομίλου Michelin, τον μεταπωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα ελαστικά που συμμετέχουν στην εγγύηση την Εταιρεία Προώθησης και την Εταιρεία Διαφήμισης που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους, τους συνδεδεμένους και τα τρίτα μέρη που ενεργούν ως υπεργολάβοι και εμπλέκονται στο Πρόγραμμα και άλλους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα.

9.4 Τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται για μια χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Michelin στο πλαίσιο του Προγράμματος και εν πάση περιπτώσει όχι περισσότερο από δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερη περίοδο  σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή για την υποστήριξη ή άμυνα έναντι αξιώσεων. Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων· Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας εγγράφως στην διεύθυνση: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, ΤΚ 15125, Μαρούσι Αττικής, και με email στο dataprivacy_euc@michelin.com. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε το υπεύθυνο επεξεργασίας και  περαιτέρω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) ή / και στα αρμόδια δικαστήρια.

10. Διάφορα:

10.1 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ακόμη και μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας και την λήψη της ωφέλειας στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Michelin δικαιούται να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να λάβει όλα τα νομικά μέτρα που απαιτούνται για την επιστροφή του ελαστικού. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η απόφαση της Michelinπερί αποκλεισμού/ ακύρωσης θεωρείται οριστική και αναμφισβήτητη.

10.2 Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή με άμεση ισχύ σε περίπτωση που η Michelin υποστεί ή έχει τεκμηριωμένη υποψία για οποιουδήποτε είδους απάτη (π.χ. μέσω ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή κατάχρηση ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους σκοπούς και την φήμη του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

10.3 Η απόφαση της Michelin για την εγκυρότητα των εγγραφών και των πληροφοριών και των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές καθώς και αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη διαφορά, ερμηνεία ή διαφωνία στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι οριστική.

10.4 Η Michelin συνιστά στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούν και διαχειρίζονται οι ίδιοι. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε από ή την διαχειρίζεται τρίτο μέρος, ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση των εξουσιοδοτήσεων και των αδειών που απαιτούνται για τη χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Η Michelin και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στο Πρόγραμμα ή στην πλατφόρμα δεν φέρουν ευθύνη για περιστασιακές ζημίες και διαφορές που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκλαμβάνοντας τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ως εξουσιοδοτημένη χρήση.

10.5 Η Michelin δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη, διακοπή λειτουργίας, αδυναμία σύνδεσης και εν γένει οποιαδήποτε κατάσταση προκαλεί την αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό της , συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σφάλματος ή της μη διαθεσιμότητας του εξυπηρετητή που λειτουργεί το website makemyday.michelin.gr ή το plus.michelin.eu , της έλλειψης σύνδεσης με τα δίκτυα Internet, των αποτυχιών στο δίκτυο κορμού, αποτυχίες στη σύνδεση με website makemyday.michelin.gr ή τμήματα αυτών. Ωστόσο η Michelin θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διερεύνησης και αποκατάστασης. H Michelin δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις εναντίον αυτού του ιστότοπου.

10.6 Αποζημίωση για κόστη, ζημίες, απώλειες που προκύπτουν από περιστασιακές αποτυχίες, ελλείψεις, εσφαλμένη λειτουργία του Προγράμματος ή καθυστερήσεις που σημειώνονται στο Πρόγραμμα η Michelin δεν φέρει ευθύνη και δεν λαμβάνονται υπόψη από την Michelin.

10.7 Η Michelin δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών ταχυμεταφορών και τη δραστηριότητα τρίτων.

10.8 H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις κατά του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu και του διακομιστή που λειτουργεί το website (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επιθέσεων απόρριψης υπηρεσίας [DoS] και SQL injection). H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν φέρουν ευθύνη για το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψευδή μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής τους κλπ στη διάρκεια επίθεσης κατά του website makemyday.michelin.gr ή του διακομιστή ή των συστημάτων πληροφορικής γενικά.

10.9 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η απόδοση, η ανταλλαγή μηνυμάτων, η μεταφορά δεδομένων και η ταχύτητα απόκρισης του εξυπηρετητή της Michelin εξαρτώνται από τις αναπτυχθείσες τεχνολογίες και αυτές οι παράμετροι του διακομιστή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από υπερφόρτωση δικτύου ή άλλους παράγοντες πέραν του ελέγχου της Michelin, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά  συμφόρηση δικτύου, κάλυψη, αποτυχίες σύνδεσης, επιδόσεις κινητών συσκευών καθώς και συντήρηση ασφαλούς σύνδεσης δικτύου. H Michelin δεν ευθύνεται για αποτυχίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση της μεταφόρτωσης που καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα. 

10.10 Η Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια δεδομένων που απορρέουν από το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης από τους συμμετέχοντες ή τη σύνδεση με το διακομιστή του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu (για οποιονδήποτε λόγο) κατά την εγγραφή ή από το πλήρες mailbox των συμμετεχόντων που αποστέλλονται από την Michelin και θεωρούνται ανεπιθύμητα.

10.11 Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Michelin ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν εξυπηρετητή αλληλογραφίας θεωρούνται ότι παραδόθηκαν την ίδια ημέρα.

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του Προγράμματος, εάν κατά τη διακριτική του ευχέρεια το θεωρεί απαραίτητο. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με ανακοίνωση που γίνεται στο makemyday.michelin.gr ή στο plus.michelin.eu. Η συμμετοχή σε αυτό το Πρόγραμμα προϋποθέτει και απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το Πρόγραμμα δηλώνετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα και την Πολιτική Απορρήτου ως συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το παρόν Πρόγραμμα και οι όποιες συναλλαγές και σχέσεις που προκύπτουν από αυτό ή στο πλαίσιό του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με αυτή, εκτός και αν επιλυθεί φιλικά, θα παραπεμφθεί και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατωτέρω παρατίθεται σύνδεσμος "Λίστα Συνεργατών εγγύησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας" που παραπέμπει στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο Επιλέξιμων Μεταπωλητών MICHELIN.

H Michelin

01/08/2022

MICHELIN WARRANTY PLUS 2W - Μοτοσυκλέτα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “MICHELIN WARRANTY PLUS” 2 WHEELS

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, με ΑΦΜ 094077170/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αρ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ με αρ. 312401000, και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125, (εφεξής “Michelin”), έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης ελαστικών που διατίθεται υπό όρους στους πελάτες της στο πλαίσιο της προώθησης και εμπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η ίδια και ο όμιλος Michelin στην Ελληνική επικράτεια, με την τίτλο “MICHELIN ΕΓΓΥΗΣΗ PLUS”, εφαρμοστέο σε συγκεκριμένη κατηγορία δικύκλων οχημάτων που προσδιορίζονται κατωτέρω, εφεξής καλούμενου “Πρόγραμμα”.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική για τους πελάτες και τελεί υπό την προϋπόθεση πλήρωσης και τήρησης των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο παρόν. Το Πρόγραμμα δεν αποτελεί εμπορική εγγύηση του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει αλλά συνιστά προνόμιο και επιβράβευση για τους πελάτες της Michelin στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενεργειών πρoώθησης.

Για τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η Michelin υποστηρίζεται από την Advanced Ideas Studio SRL, μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το Ρουμανικό δίκαιο, με αριθμό φορολογικού μητρώου RO 24386686/Taxation J40/14486/2008 με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας, η οποία ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο της υποστήριξης σε επίπεδο διαδικασιών και προώθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την εποπτεία της Michelin (εφεξής "Εταιρεία Προώθησης").

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις λειτουργούν συμπληρωματικά προς την Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου του website makemyday.michelin.gr , που εφαρμόζονται αναλόγως. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου πατώντας τον σύνδεσμo: makemyday.michelin.gr/legal/legal-notice .

Στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, η Michelin επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και την Πολιτική Απορρήτου της Michelin, makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Εφόσον ενταχθείτε στο Πρόγραμμα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτομάτως τους παρόντες όρους και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τη Γνωστοποίηση Νομικού Περιεχομένου και την Πολιτική Απορρήτου του website (makemyday.michelin.gr, τα οποία στο σύνολό τους διέπουν το Πρόγραμμα ("Όροι και Προϋποθέσεις").

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται συλλογικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(α) να είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης ατομικής επιχείρησης) και να είστε ο καθορισμένος οδηγός του οχήματος που συμμετέχει και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία που επιθυμείτε να συμμετέχετε,

(β) να αγοράσετε τουλάχιστον ένα σετ συνολικά δύο (2) τεμαχίων (δηλαδή και τα δύο (2) ελαστικά με μία αγορά) από τα Επιλέξιμα Ελαστικά Μοτό Michelin (όπως ορίζεται παρακάτω στον όρο 3) κατά τη Διάρκεια Προγράμματος (όπως ορίζεται παρακάτω στον όρο 2) από ένα φυσικό σημείο πώλησης ενός από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1,

(γ) να εγγραφείτε έγκυρα στο Πρόγραμμα (όπως ορίζεται στον όρο 4 κατωτέρω) μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 4,

(δ) να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr (ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία εγγραφής άρχισε στην  ανεξάρτητη ιστοσελίδα Προγράμματος ή απευθείας στο makemyday.michelin.gr).

(ε) Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ελαστικά radial μεγάλων μοτοσυκλετών δρόμου και μικτής χρήσης που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.1 κατωτέρω, αναφορικά με τυχαία συμβάντα που καταλήγουν σε ζημιές που δεν μπορούν να επισκευαστούν. Δεν καλύπτει ελαστικά μοτοσυκλετών που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική/ δημόσια μεταφορά/ χρήση, συμπεριλαμβανομένων στόλων μοτοσυκλετών και στόλων leasing, ελαστικά εκτός δρόμου και ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε πίστες/ αγώνες ή ελαστικά που έπαθαν ζημιά λόγω βανδαλισμού. 

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα αντικατάστασης στο πλαίσιο του Προγράμματος σε περίπτωση Συμβάντος, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στον όρο 4.3.

2. Όροι Προγράμματος:

2.1 Το Πρόγραμμα αρχίζει την 19η Σεπτεμβρίου 2022 στις 08.00 π.μ. και θα διαρκέσει για αόριστο χρόνο και έως ότου η Michelin μονομερώς ανακοινώσει τη λήξη του κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο (στο εξής ως “Διάρκεια Προγράμματος”). Η Michelin έχει δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει το Πρόγραμμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε κατά τη Διάρκεια Προγράμματος, με μόνη την ανακοίνωση της απόφασής της στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr και χωρίς να απαιτείται να επικαλεστεί ή να γνωστοποιήσει οποιονδήποτε λόγο για την απόφασή της αυτή. Η διακοπή, άλλως, αναστολή δεν επηρεάζει δικαιώματα που έχουν ήδη συσταθεί κατά το χρόνο εκείνο δυνάμει των παρόντων όρων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα προϋποθέτει να έχετε αγοράσει ένα σετ συνολικά δύο (2) Επιλέξιμων Ελαστικών Μοτό Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος και να έχετε καταχωρήσει επιτυχώς την αγορά στην κατάλληλη κατά περίπτωση ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς

Συνεπώς, αγορές ή/ και εγγραφές πριν από την έναρξη της Διάρκειας Προγράμματος ή μετά τη λήξη της ή/ και εγγραφές που επιχειρήθηκαν μετά την 30ή ημέρα από την ημερομηνία αγοράς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εάν καταχωρηθούν, είναι άκυρες και θα αποκλειστούν.

Η ημερομηνία αγοράς είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική απόδειξη/ τιμολόγιο.

2.2 Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να εγερθεί μόνο μέσω ενός Επιλέξιμου Μεταπωλητή (από την συνημμένη στο Παράρτημα 1 λίστα) στο σημείο πώλησης του.

3. Επιλέξιμα Ελαστικά Μοτό Michelin:

3.1 Μόνο αγοράζοντας, από έναν από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin στην Ελλάδα, καινούρια – και όχι μεταχειρισμένα -  ελαστικά μοτό μάρκας Michelin), για μεγάλες μοτοσυκλέτες εντός δρόμου τύπου

COMMANDER II, COMMANDER III, CRUISER COMMANDER III, TOURING SCORCHER 11, SCORCHER 31, SCORCHER 11F, SCORCHER 11T, SCORCHER 21, POWER GP, PILOT POWER 3 SCOOTER, PILOT ROAD 4 SCOOTER, PILOT POWER 2CT, PILOT POWER 3, PILOT POWER F TL, PILOT POWER R TL, POWER 5, ANAKEE STREET (*ANAKEE STREET (Μόνο για μοτοσυκλέτες on-off/διπλής χρήσης και όχι τύπου scooter-παπί)), ROAD CLASSIC, PILOT STREET RADIAL, PILOT ROAD 3, PILOT ROAD 4, PILOT ROAD 4 GT, ROAD 5, ROAD 6, ROAD 6 GT, SCORCHER SPORT, ANAKEE 3, ANAKEE ADVENTURE, ANAKEE WILD, SCORCHER ADVENTURE

έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα (στο εξής “Επιλέξιμα Ελαστικά Μοτό Michelin”).

3.2 Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, διευκρινίζεται ότι τα μεταχειρισμένα ελαστικά Michelin ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος ελαστικών, εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν είναι επιλέξιμα και δεν σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και συνεπώς δεν αποτελούν αντικείμενο αντικατάστασης στο πλαίσιο του Προγράμματος.

4. Διαδικασία έγκρισης:

4.1 Όλοι οι συμμετέχοντες που αγοράζουν ένα σετ δύο (2) Επιλέξιμων Ελαστικών Μοτό Michelin συνολικά και ταυτόχρονα εντός της Διάρκειας Προγράμματος από οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin (Παράρτημα 1) και εγγράφονται με επιτυχία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα makemyday.michelin.gr (είτε απευθείας είτε ως τελικό βήμα όταν η εγγραφή ξεκινά στην Πλατφόρμα  plus.michelin.eu) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, μπορούν να αξιώσουν, σε περίπτωση συμβάντος, έως ένα (1) ελαστικού σε αντικατάσταση ισάριθμου ελαστικού που έχει υποστεί ζημία σύμφωνα με τους παρόντες όρους, υπό την προϋπόθεση ότι η αξίωση εγείρεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των Επιλέξιμων Ελαστικών Μοτό Michelin

4.2 Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την ακόλουθη διαδικασία προκειμένου να συμμετέχουν έγκυρα στο Πρόγραμμα και να έχουν την δυνατότητα να αξιώσουν το ελαστικό σε περίπτωση Συμβάντος:

(α) Να αγοράσουν τουλάχιστον ένα σετ δύο (2) συνολικά καινούριων Επιλέξιμων Ελαστικών Μοτό Michelin εντός της Διάρκειας Προγράμματος από το φυσικό σημείο πώλησης ενός από τους Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin.

(β) Να λάβουν τη στιγμή της αγοράς των δύο (2) συνολικά καινούριων Επιλέξιμων Ελαστικών Μοτό Michelin, μαζί με το φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής) το φυλλάδιο με τις λεπτομερείς πληροφορίες του προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS, τα επόμενα βήματα και τα DOT, τον τύπο του πέλματος ελαστικού και τις διαστάσεις των ελαστικών που προμηθεύτηκαν.

(γ) Να καταχωρήσουν/συμπληρώσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος makemyday.michelin.gr (είτε απευθείας, είτε ως τελικό βήμα όταν η εγγραφή ξεκινά στην Πλατφόρμα  plus.michelin.eu), το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την σχετική εφαρμογή, όπως παρατίθεται κατωτέρω.

(i)  Προσωπικά δεδομένα καταναλωτή

Προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι να διατηρείτε ενεργό λογαριασμό στο makemyday.michelin.gr και να έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε (i) για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο makemyday.michelin.gr  ή (ii) για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα ενδέχεται να εισαχθούν αυτόματα όταν καταχωρήσετε μία εγγύηση. Η λίστα των πληροφοριών/ προσωπικών δεδομένων κατωτέρω αναφέρεται σε αυτές που απαιτούνται για την καταχώριση της εγγύησης και όχι για την εγγραφή ως χρήστη στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

(ii) Πληροφορίες Οχήματος

 • Αριθμός Πινακίδας
 • Μάρκα και τύπος

(iii). Πληροφορίες Ελαστικών

 • Ημερομηνία Αγοράς
 • DOT (προαιρετικό κατά την εγγραφή και υποχρεωτικό όταν εγείρεται αξίωση)
 • CAI (κωδικός προϊόντος)

(iv)  Επωνυμία Mεταπωλητή===–drop down λίστα με επωνυμία και διευθύνσεις αντιπροσώπων

 • Επωνυμία Μεταπωλητή (βλ. κατάλογο κατωτέρω)
 • Έδρα Μεταπωλητή

(δ) εάν η εγγραφή είναι επιτυχής, θα σας αποσταλεί αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός. Πρέπει να τον φυλάξετε και να τον έχετε διαθέσιμο για να μπορείτε να διεκδικήσετε τα ελαστικά σε περίπτωση Συμβάντος.

Ο κωδικός σας παρέχεται επιπροσθέτως των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού χρήστη της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

Το φορολογικό παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής) μαζί με τις πληροφορίες DOT και CAI (κωδικός προϊόντος) από το φυλλάδιο που σας έδωσε ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής και ο μοναδικός κωδικός που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα θα σας ζητηθούν αργότερα προκειμένου να εγείρετε αξιώσεις στο πλαίσιο του MICHELIN WARRANTY PLUS. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

(ε) Μόνο η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής είναι δυνατή και υποστηρίζεται.

(στ) Η εγγραφή σας θα θεωρηθεί άκυρη ή θα ακυρωθεί σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Michelin, δεν πληροίτε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται με το παρόν ή δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα, π.χ. ο αριθμός φορολογικής απόδειξης καταχωρείται περισσότερες από μία φορές, λείπουν οι απαιτούμενες πληροφορίες, οι πληροφορίες δεν έχουν ευκρινώς συμπληρωθεί ή / και δεν μπορούν να διαβαστούν, έχετε αγοράσει λιγότερα από δύο (2) τεμάχια (σετ) Επιλέξιμων Ελαστικών Μοτό Michelin ή δεν τα αγοράσατε ως σετ δηλαδή ως σύνολο ταυτόχρονα, έχετε καταχωρίσει μη Επιλέξιμα Ελαστικά Μοτό Michelin π.χ. που δεν φέρουν την επωνυμία Michelin, δεν έχετε αγοράσει τα Επιλέξιμα Ελαστικά Μοτό Michelin ή / και δεν έχετε εγγραφεί στο Πρόγραμμα εντός της Διάρκειας Προγράμματος, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λανθασμένες ή ελλιπείς ή τα ελαστικά δεν αγοράστηκαν από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin κλπ.

(ζ) Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα Warrantee Plus, με την ίδια διεύθυνση email, αν χρησιμοποιούν διαφορετική πινακίδα κυκλοφορίας (διαφορετική μοτοσυκλέτα) κάθε φορά. Η διαδικασία είναι ίδια με την πρώτη εγγραφή. Δεν μπορείτε να δηλώσετε πολλαπλές Εγγυήσεις για την ίδια μοτοσυκλέτα με την ίδια πινακίδα παρά μόνο μετά την πάροδο 6 μηνών και για νέο σετ ελαστικών.

(η) Θα σας ζητηθεί να επιδείξετε το φορολογικό παραστατικό της αγοράς των αντίστοιχων ελαστικών (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής) μαζί με τις πληροφορίες DOT που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο που σας έδωσε ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin κατά την αγορά, καθώς και τον μοναδικό κωδικό που λάβατε μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην πλατφόρμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και θα πρέπει επίσης να το πράξετε σε περίπτωση που αξιώσετε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η αδυναμία προσκόμισης/ επίδειξης του κατάλληλου παραστατικού, των πληροφοριών DOT και του μοναδικού κωδικού ενδέχεται να ακυρώσει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

(θ) Η Michelin μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή και ως εκ τούτου την εγγραφή οποιουδήποτε συμμετέχοντα λόγω αδυναμίας σωστής, πλήρους, ακριβούς και συμμορφούμενης προς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή την ισχύουσα νομοθεσία εγγραφής. Η απόφαση της Michelin να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ή/ και αν ακυρώσει μια συμμετοχή είναι οριστική και αναμφισβήτητη.

Όλοι οι πελάτες που έχουν εγγραφεί επιτυχώς στο Πρόγραμμα, μπορούν να διεκδικήσουν ελαστικό (σε αντικατάσταση έως ένα (1) ελαστικό που έχουν υποστεί ζημία), σε περίπτωση Συμβάντος ως εξής:

4.3 Αξιώστε τα ελαστικά στο πλαίσιο του Προγράμματος MICHELIN WARRANTY PLUS ως ακολούθως:

(α) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

(β) Σε περίπτωση συμβάντος, απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin με το σχετικό φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής), τον μοναδικό κωδικό που λάβατε μέσω email κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και τις πληροφορίες DOT που ελήφθησαν κατά την αγορά ελαστικών από Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin.

(γ) Ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin που επιλέξατε να απευθυνθείτε (πηγαίνοντας στο σημείο πώλησης ενός Επιλέξιμου Μεταπωλητή), θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο τμήμα "Αιτήματα Εγγύησης εδώ ", όπως:

1. Είσοδος Μεταπωλητή

 • Επωνυμία Μεταπωλητή
 • Κωδικός Τιμολογίου Μεταπωλητή

2. Ταυτοποίηση Πελάτη (χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2(γ)

Η πλατφόρμα αυτόματα θα ελέγξει αν ο κωδικός που καταχωρήθηκε είναι παλαιότερος από έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών και αν είναι παλαιότερος η διαδικασία θα σταματήσει και δε θα μπορέσετε να επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα. Αν όλα τα δεδομένα που καταχωρήσατε είναι ορθά και σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις  θα σας ζητηθεί περαιτέρω να καταχωρήσετε:

 • Το DOT που αξιώνεται (το ζητούμενο ελαστικό σε αντικατάσταση - έως ένα (1) ελαστικό που έχει υποστεί ζημία)
 • Να αναρτήσετε (upload) το φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής).

Αν όλα τα δεδομένα είναι σωστά και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin επιβεβαιώνει την παροχή της εγγύησης αποζημίωσης, η διαδικασία ξεκινά και ο πελάτης λαμβάνει από τον Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin στο πλαίσιο της εγγύησης έως ένα (1) Επιλέξιμο Ελαστικό Μοτό Michelin για κάθε αίτημα που έχει υποβληθεί σε συμμόρφωση με τους παρόντες όρους.

4.4 Σε περίπτωση που το αιτούμενο ελαστικό δεν είναι άμεσα διαθέσιμο ο Επιλέξιμος Μεταπωλητής Michelin θα ζητήσει ειδική παραγγελία προκειμένου το ελαστικό να είναι διαθέσιμο εντός ενός (1) μηνός στο συγκεκριμένο Επιλέξιμο Μεταπωλητή Michelin. Σε περίπτωση που τα ελαστικά προς αντικατάσταση τα οποία αιτείται ο Πελάτης δεν διατίθενται πλέον (π.χ. λόγω κατάργησης του συγκεκριμένου ελαστικού, λόγω παύσης της εισαγωγής του κ.λπ) η Michelin αντικαθιστά το μη διαθέσιμο αιτηθέν ελαστικό με ελαστικό παρόμοιων προδιαγραφών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Michelin και οι μεταπωλητές της, οφείλουν να επισημαίνουν στον Πελάτη ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η τοποθέτηση ελαστικών με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά στον ίδιο άξονα. Σε κάθε περίπτωση εάν το ελαστικό δεν είναι διαθέσιμο εντός ενός (1) μηνός ή το ελαστικό δεν διατίθεται πλέον από την Michelin, ο πελάτης μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση στη μορφή επιστροφής του ποσού που κατέβαλε για την αγορά του αντίστοιχου ελαστικού.

4.5 Προς αποφυγή παρερμηνειών, για τους σκοπούς του Προγράμματος Εγγύησης ως Συμβάν νοείται οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να προκαλέσει τυχαία ζημία όπως περιγράφεται στον όρο 6 κατωτέρω

5. Λεπτομέρειες Προγράμματος – “MICHELIN WARRANTY PLUS – 2WHEEL”:

  • ΕπωνυμίαMichelin
  • Διάρκεια6 μήνες από την αγορά του προϊόντος

Μετά την λήξη της ανωτέρω περιόδου εγγύησης μίας συγκεκριμένης εγγραφής μπορείτε να προβείτε σε νέα εγγραφή για την ίδια αδειοδοτημένη πινακίδα εφόσον πληροίτε όλους τους εκάστοτε ισχύοντες όρους επιλεξιμότητας.

 • Διαδικασία: Για κάθε σετ δύο (2) Επιλέξιμων Ελαστικών Μοτό Michelin που προμηθεύεστε συνολικά μπορείτε να αξιώσετε στο πλαίσιο της εγγύησης έως ένα (1) ελαστικό. Η εγγύηση ισχυροποιείται μόνο με βάση την επιτυχή εγγραφή στο Πρόγραμμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας makemyday.michelin.gr εντός της Διάρκειας Προγράμματος και το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση επέλευσης Συμβάντος μπορεί να ζητηθεί αντικατάσταση μέχρι ενός (1) ελαστικού που έχει  υποστεί ζημία με βάση το φορολογικό παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο/ απόδειξη λιανικής), τις πληροφορίες DOT (που ενδέχεται να έλαβε ο μεταπωλητής) & και το μοναδικό κωδικό που λαμβάνεται κατά την εγγραφή μέσω mail.
 • Η εγγύηση δεν αποζημιώνει τις χρεώσεις υπηρεσιών του μεταπωλητή.
 • Όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντικατάσταση του ελαστικού πληρώνονται από τον πελάτη στον μεταπωλητή.
 • Το ελαστικό αντικατάστασης δεν φέρει πλέον οποιαδήποτε κάλυψη πλέον της νόμιμης εγγύησής του.
 • Η εγγύηση είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί μαζί με το όχημα.
 • Ελαστικά που εμπλέκονται σε ατυχήματα και αφορούν ζημίες άλλες εκτός του ελαστικού δεν καλύπτονται.
 • Οι καταναλωτές θα αποζημιωθούν μόνο με μία αντικατάσταση ελαστικού(-ών)  σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • Η εγγύηση καλύπτει το πολύ ένα (1) Επιλέξιμο Ελαστικό Μοτό Michelin, δηλαδή δεν καλύπτει την επιλογή αντικατάστασης 1 προς 1.

Εάν το Ελαστικό/ Ελαστικά δεν είναι διαθέσιμα εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία του αιτήματος ή δεν είναι πλέον διαθέσιμα στην αγορά, ο πελάτης μπορεί να αξιώσει αποζημίωση στη μορφή επιστροφής του ποσού που κατέβαλε για την αγορά του αντίστοιχου ελαστικού.

warranty 2 wheels

6. Ορισμός της τυχαίας ζημίας:

Ως τυχαία ζημιά νοείται οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά στο ελαστικό, καταστροφή που δεν προκλήθηκε από κανέναν από τους παρακάτω λόγους:

- Καταστροφή ελαστικών ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος ή / και πράξεων βανδαλισμού, πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών.

- Ακατάλληλη αποθήκευση των ελαστικών.

- Χαμηλή πίεση ή υπερφόρτωση (χαρακτηρίζεται από υπερθέρμανση του  σκελετού, αλλοίωση ή απόσπαση γόμας, ρωγμές στην περιφέρεια των πλευρών  ή / και του πέλματος).

- Κακό μοντάρισμα ή ξεμοντάρισμα των ελαστικών.

- Χρήση του ελαστικού σε συνθήκες που δεν αντιστοιχούν  στις προοριζόμενες.

- Ζημιές ή φθορές λόγω μηχανικής βλάβης του οχήματος, του συστήματος διεύθυνσης ή/και της ανάρτησης.

- Περιοχές με πρόωρη φθορά λόγω επανειλημμένης και υπερβολικής επιτάχυνσης ή πέδησης.

- Επαναλαμβανόμενη επιθετική χρήση που οδήγησε στην πρόωρη φθορά του ελαστικού.

Παραδείγματα πιθανών αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν σε τυχαία ζημιά:

- Κόψιμο του πλευρού ή του πέλματος του ελαστικού από πρόσκρουση με αιχμηρό ξένο σώμα.

- Διατρητικό πλήγμα στο ελαστικό από αμβλύ ξένο σώμα.

7. Πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα- Ακύρωση:

7.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαχείρισης του Προγράμματος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr και είναι επίσης δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα plus.michelin.eu.

7.2  H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Πρόγραμμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μέσω σχετικής ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα makemyday.michelin.gr  ή στο plus.michelin.eu ανάλογα την περίπτωση.

8. Επιλέξιμοι Μεταπωλητές:

Το Πρόγραμμα ισχύει μόνο για τα Επιλέξιμα Ελαστικά Μοτό Michelin που αγοράζονται από Επιλέξιμους Μεταπωλητές Michelin που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.

9. Κανόνες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και Παροχής Δεδομένων:

9.1 Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, η Michelin, ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, θα ασχολείται με την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων που θα παρέχετε ως υποκείμενα δεδομένων. Η Michelin θα χρησιμοποιεί άλλες εταιρείες του Ομίλου Michelin ως εκτελούντες την επεξεργασία και ειδικότερα την εταιρεία MICHELIN ROMANIA S.A., με έδρα Global City Business Park, Bucuresti Nord 10, Voluntari 077190, Ilfov, Ρουμανίας. Η Michelin θα χρησιμοποιεί και άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για του σκοπούς του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Διαφήμισης μέσω της οποίας διεξάγεται το Πρόγραμμα καθώς και τα τρίτα μέρη που της παρέχουν υπηρεσίες όπως η Εταιρεία Προώθησης και η PUBLICIS, MMS COMMUNICATIONS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, Τζαβέλλα 1-3, ΤΚ 15231, ΦΠΑ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών που ενεργεί ως διαχειρίστρια της πλατφόρμας για την Michelin και το Facebook ή άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (μέσω των εργαλείων που εφαρμόζονται στην πλατφόρμα από την Publicis και τους άλλους εκτελούντες την επεξεργασία, κατά περίπτωση).

9.2 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9.3 Λαμβάνουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρονται περιληπτικά στον όρο 4 ανωτέρω.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις  και την Πολιτική Απορρήτου makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όσον αφορά το Πρόγραμμα με σκοπό:

(i) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις και το Πρόγραμμα, δηλαδή η νόμιμη βάση για επεξεργασία θα είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή αποκατάστασης ζημιών υπό όρους ως προνόμιο και επιβράβευση που επιλέξατε την Michelin, όπως προβλέπεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

(ii) να σας στείλουμε υλικό marketing, και η νόμιμη βάση επεξεργασίας θα είναι η νόμιμη συγκατάθεσή σας,

(iii) την άμυνα έναντι αξιώσεων οι οποίες μπορεί να εγερθούν σε σχέση με την εγγύηση, και  νόμιμη βάση για την επεξεργασία θα είναι το έννομο συμφέρον της Michelin,

(iv) η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις και η  νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η νομική υποχρέωση.

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω. Θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οντότητες εντός του Ομίλου Michelin, τον μεταπωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα ελαστικά που συμμετέχουν στην εγγύηση, την Εταιρείας Προώθησης και την Εταιρεία Διαφήμισης που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους, τους συνδεδεμένους και τα τρίτα μέρη που ενεργούν ως υπεργολάβοι και εμπλέκονται στο Πρόγραμμα και άλλους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα.

9.4 Τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται για μια χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Michelin στο πλαίσιο του Προγράμματος και εν πάση περιπτώσει όχι περισσότερο από δέκα (10) χρόνια από τη συλλογή τους εκτός εάν απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερη περίοδο  σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή για την υποστήριξη ή άμυνα έναντι αξιώσεων. Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων· Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας εγγράφως στην διεύθυνση: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, ΤΚ 15125, Μαρούσι Αττικής, και με email στο dataprivacy_euc@michelin.com. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε το υπεύθυνο επεξεργασίας και  περαιτέρω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) ή / και στα αρμόδια δικαστήρια.

10. Διάφορα:

10.1 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ακόμη και μετά την εκπλήρωση του αιτήματός σας και την λήψη της ωφέλειας στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Michelin δικαιούται να ακυρώσει την συγκεκριμένη συμμετοχή και να λάβει όλα τα νομικά μέτρα που απαιτούνται για την επιστροφή του ελαστικού. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η απόφαση της Michelin περί αποκλεισμού/ ακύρωσης θεωρείται οριστική και αναμφισβήτητη.

10.2 Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή με άμεση ισχύ σε περίπτωση που η Michelin υποστεί ή έχει τεκμηριωμένη υποψία για οποιουδήποτε είδους απάτη (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) ή κατάχρηση ή συμπεριφορά που δεν είναι συμβατή ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους σκοπούς και την φήμη του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

10.3 Η απόφαση της Michelin για την εγκυρότητα των εγγραφών και των πληροφοριών και των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές καθώς και αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη διαφορά, ερμηνεία ή διαφωνία στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι οριστική.

10.4 Η Michelin συνιστά στους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούν και διαχειρίζονται οι ίδιοι. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε από ή την διαχειρίζεται τρίτο μέρος, ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση των εξουσιοδοτήσεων και των αδειών που απαιτούνται για τη χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος. Η Michelin και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στο Πρόγραμμα ή στην πλατφόρμα δεν φέρουν ευθύνη για περιστασιακές ζημίες και διαφορές που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκλαμβάνοντας τη χρήση οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ως εξουσιοδοτημένη χρήση.

10.5 Η Michelin δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη, διακοπή λειτουργίας, αδυναμία σύνδεσης και εν γένει οποιαδήποτε κατάσταση προκαλεί την αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu για λόγους ανεξάρτητους από τον έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σφάλματος ή της μη διαθεσιμότητας του εξυπηρετητή που λειτουργεί το website makemyday.michelin.gr ή το plus.michelin.eu, της έλλειψης σύνδεσης με τα δίκτυα Internet, των αποτυχιών στο δίκτυο κορμού, αποτυχίες στη σύνδεση με website makemyday.michelin.gr ή τμήματα αυτών. Ωστόσο η Michelin θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διερεύνησης και αποκατάστασης. H Michelin δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις εναντίον αυτού του ιστότοπου.

10.6 Αποζημίωση για κόστη, ζημίες, απώλειες που προκύπτουν από περιστασιακές αποτυχίες, ελλείψεις, εσφαλμένη λειτουργία του Προγράμματος ή καθυστερήσεις που σημειώνονται στο Πρόγραμμα η Michelin δεν φέρει ευθύνη και δε λαμβάνονται υπόψη από την Michelin.

10.7 Η Michelin δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών ταχυμεταφορών και τη δραστηριότητα τρίτων.

10.8 H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε εξωτερικές επιθέσεις κατά του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu και του διακομιστή που λειτουργεί το website (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επιθέσεων απόρριψης υπηρεσίας [DoS] και SQL injection). H Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν φέρουν ευθύνη για το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ψευδή μηνύματα σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής τους κλπ στη διάρκεια επίθεσης κατά του website makemyday.michelin.gr ή του διακομιστή ή των συστημάτων πληροφορικής γενικά.

10.9 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η απόδοση, η ανταλλαγή μηνυμάτων, η μεταφορά δεδομένων και η ταχύτητα απόκρισης του εξυπηρετητή της Michelin εξαρτώνται από τις αναπτυχθείσες τεχνολογίες και αυτές οι παράμετροι του διακομιστή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από υπερφόρτωση δικτύου ή άλλους παράγοντες πέραν του ελέγχου της Michelin, συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά  συμφόρηση δικτύου, κάλυψη, αποτυχίες σύνδεσης, επιδόσεις κινητών συσκευών καθώς και συντήρηση ασφαλούς σύνδεσης δικτύου. H Michelin δεν ευθύνεται για αποτυχίες ή καθυστερήσεις στην παράδοση της μεταφόρτωσης που καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα. 

10.10 Η Michelin και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια δεδομένων που απορρέουν από το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης από τους συμμετέχοντες ή τη σύνδεση με το διακομιστή του website makemyday.michelin.gr ή του plus.michelin.eu (για οποιονδήποτε λόγο) κατά την εγγραφή ή από το πλήρες mailbox των συμμετεχόντων που αποστέλλονται από την Michelin και θεωρούνται ανεπιθύμητα.

10.11 Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Michelin ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα ή την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν εξυπηρετητή αλληλογραφίας θεωρούνται ότι παραδόθηκαν την ίδια ημέρα.

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης του Προγράμματος, εάν κατά τη διακριτική του ευχέρεια το θεωρεί απαραίτητο. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις αυτές με ανακοίνωση που γίνεται στο makemyday.michelin.gr ή στο plus.michelin.eu. Η συμμετοχή σε αυτό το Πρόγραμμα προϋποθέτει και απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το Πρόγραμμα δηλώνετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα και την Πολιτική Απορρήτου ως συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το παρόν Πρόγραμμα και οι όποιες συναλλαγές και σχέσεις που προκύπτουν από αυτό ή στο πλαίσιό του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με αυτή, εκτός και αν επιλυθεί φιλικά, θα παραπεμφθεί και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατωτέρω παρατίθεται σύνδεσμος "Λίστα Συνεργατών εγγύησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας" καθώς και "Λίστα Συνεργατών εγγύησης μοτοσυκλέτας"που παραπέμπει στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο Επιλέξιμων Μεταπωλητών MICHELIN.

H Michelin

12/09/2022

Are you sure that you want to delete your account ?