Χρειάζεσαι βοήθεια;

Κανόνες Παιχνιδιού

 

Κανόνες Παιχνιδιού 2024

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“MICHELIN Make My Day”

 Φτιάξε μου τη Μέρα – MICHELIN Make My Day”

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

(Διάρκεια: 8 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2024)

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1 Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα“ που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που εδρεύει στην οδό Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8 στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, με αρ. ΓΕΜΗ 000312401000, ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της Διαφημιστικής Εταιρείας Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.2 Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.3 Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους, με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.4 Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2 Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 8 Ιανουαρίου 2024 και έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3 H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr.

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή.

Στο πλαίσιο της Ενέργειας, θα διεξάγεται μηνιαίως μια κλήρωση στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη του Michelin Make My Day.

 

Σε κάθε μηνιαία κλήρωση, η Διοργανώτρια θα απονείμει τα ακόλουθα έπαθλα:

Διάρκεια Ενέργειας: 08/01/24 – 31/01/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 01/02/2024

Έπαθλο: Apple iPad

Μοντέλο: 9th Gen 256GbWiFi 10.2 Space Gray

Τιμή: 599,00 €

 

 • Φεβρουάριος (Puzzle Game)

Διάρκεια Ενέργειας: 01/02/24 – 29/02/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 01/03/2024

Έπαθλο: Plaisio Air Purifier

Μοντέλο: Xiaomi Καθαριστής Αέρα Mi Air Purifier Pro H

Διαστάσεις: Υ × Π × Β - 73,80 cm 31 cm 31 cm

Τιμή: 249,00 €

 

 • Μάρτιος (Memory Game):

Διάρκεια Ενέργειας: 01/03/24 – 31/03/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 04/04/2024

Έπαθλο: Logitech Gaming Headset

Μοντέλο: Headset G733 7.1 K/DA

Συνδεσιμότητα:  Ασύρματη σύνδεση

Τιμή: 164,99 €

 

 • Απρίλιος (Memory Game):

Διάρκεια Ενέργειας: 01/04/24 – 30/04/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 02/05/2024

Έπαθλο: Logitech Gaming Headset

Μοντέλο: Headset G733 7.1 K/DA

Συνδεσιμότητα:  Ασύρματη σύνδεση

Τιμή: 164,99 €

 

 • Μάϊος (Memory Game):

Διάρκεια Ενέργειας: 01/05/24 – 31/05/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 06/06/2024

Έπαθλο: Plaisio Air Purifier

Μοντέλο: Xiaomi Καθαριστής Αέρα Mi Air Purifier Pro H

Διαστάσεις: Υ × Π × Β - 73,80 cm 31 cm 31 cm

Τιμή: 249,00 €

 

 • Ιούνιος (Summer Quiz Game):

Διάρκεια Ενέργειας: 03/06/24 – 30/06/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 04/07/2024

Έπαθλο: Vacuum cleaners

Μοντέλο: Samsung Σκούπα ρομπότ VR05R5050WK/WB

Τύπος:  Ρομπότ

Συνδεσιμότητα: WiFi

Τιμή: 249,00 €

 

 • Ιούλιος (Summer Quiz Game)

Διάρκεια Ενέργειας: 01/07/24 – 31/07/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 01/08/2024

Έπαθλο: Logitech Gaming Headset

Μοντέλο: Headset G733 7.1 K/DA

Συνδεσιμότητα:  Ασύρματη σύνδεση

Τιμή: 164,99 €

 

 • Αύγουστος (Puzzle Game)

Διάρκεια Ενέργειας: 01/08/24 – 31/08/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 05/09/2024

Έπαθλο: Plaisio Air Purifier

Μοντέλο: Xiaomi Καθαριστής Αέρα Mi Air Purifier Pro H

Διαστάσεις: Υ × Π × Β - 73,80 cm 31 cm 31 cm

Τιμή: 249,00 €

 

 • Σεπτέμβριος (Puzzle Game)

Διάρκεια Ενέργειας: 02/09/24 – 30/09/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 03/10/2024

Έπαθλο: Plaisio Air Purifier

Μοντέλο: Xiaomi Καθαριστής Αέρα Mi Air Purifier Pro H

Διαστάσεις: Υ × Π × Β - 73,80 cm 31 cm 31 cm

Τιμή: 249,00 €

 

 • Οκτώβριος (Winter Quiz Game)

Διάρκεια Ενέργειας: 01/10/24 – 31/10/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 07/11/2024

Έπαθλο: Samsung tablet

Μοντέλο: Galaxy Tab A8 32GB Γκρι

Λειτουργικό σύστημα:  Android 11

Τιμή: 200,00 €

 

 • Νοέμβριος (Winter Quiz Game)

Διάρκεια Ενέργειας: 01/11/24 – 30/11/2024

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 05/12/2024

Έπαθλο: Samsung tablet

Μοντέλο: Galaxy Tab A8 32GB Γκρι

Λειτουργικό σύστημα:  Android 11

Τιμή: 200,00 €

 

 • Δεκέμβριος (Xmas Shell Game)

Διάρκεια Ενέργειας: 02/12/24 – 06/01/2025

Ημερομηνίας Κλήρωσης: 09/01/2025

Έπαθλο: Home cinema

Μοντέλο: LG

Πηγή αναπαραγωγής: Ναι (3D)

Αριθμός Ηχείων: 5.1

Ισχύς: 1000 Watt

Τιμή: 189,00 €

 

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονικό παιχνίδι δεξιότητας όπου καλείται να ολοκληρώσει το εκάστοτε παιχνίδι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο διαφέρει ανά τύπο παιχνιδιού. Το παιχνίδι παίζεται από ένα μόνο συμμετέχοντα-παίκτη κάθε φορά. Κάθε χρήστης που θα ολοκληρώσει το εκάστοτε ηλεκτρονικό παιχνίδι δεξιότητας παίρνει μέρος στην αντίστοιχη κλήρωση με τα ανωτέρω έπαθλα. Οι κληρώσεις διεξάγονται αντίστοιχα κάθε μήνα.  Όλες οι συμμετοχές μηδενίζονται συνολικά μετά από κάθε μηνιαία κλήρωση.

Η διεξαγωγή των κληρώσεων γίνεται την 1η Πέμπτη του μήνα και αφορά τον προηγούμενο μήνα.

6.2 Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

 • Κύριος
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση Email
 • Τηλεφωνο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Κωδικός
 • Επιβεβαίωση κωδικου

 

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε αποστολή των επάθλων γίνεται κατά κανόνα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

(ε) Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός δέκα (10) ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

 

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

 

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

 

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

 

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

 

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

 

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

 

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

 

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

 

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα εικόνας

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεων) που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Ενέργειας έναντι εκάστου συμμετέχοντα και σε κάθε περίπτωση για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των ίδιων συμφερόντων της θα προβεί σε επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες συνιστούν προσωπικά δεδομένα η Publicis ενεργεί στο πλαίσιο της Ενέργειας και αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ως Εκτελών την Επεξεργασία (κατά τη έννοια της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων). Οι νικητές αποδέχονται ρητώς τη δημοσίευση του ονόματος και της εικόνας τους στο πλαίσιο προωθητικών δημοσιευμάτων σε έντυπα, οπτικοακουστικά ή/και  ηλεκτρονικά μέσα από την Διοργανώτρια και τους Εκτελούντες την επεξεργασία στο πλαίσιο και για τους σκοπούς προώθησης που εξυπηρετεί η Ενέργεια.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

 

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

 

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

 

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κάθε κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξουν έναν νικητή και έναν επιλαχόντα για κάθε κλήρωση. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.

3. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (https://makemyday.michelin.gr/games/play), εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

4. Η συμμετοχή στις κληρώσεις δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.

Κανόνες Χριστουγεννιάτικου Παιχνιδιού 2023-2024

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Xmas Edition – Το κυνήγι των τυχερών ελαστικών”

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1. Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “Xmas Edition – Το κυνήγι των τυχερών ελαστικών  “που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που εδρεύει στην οδό Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8 στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, με αρ. ΓΕΜΗ 000312401000, ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία».

1.2. Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.3. Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.4. Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.5. Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 01 Δεκεμβρίου 2023 και έως 7 Ιανουαρίου 2024. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η  εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή.  

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

profile rules

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε απόστολή των επάθλων γίνεται κατά κανονα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(ε)    Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας Michelin makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονικό παιγνίδι δεξιότητας και τύχης όπου καλείται να βρει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (ελαστικό) σε περιβάλλον που φέρει διακριτικά της Διοργανώτριας. Το παιχνίδι παίζεται από ένα παίκτη. Κάθε φορά που ο χρήστης βρίσκει το συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο (ελαστικό) κερδίζει από μία συμμετοχή στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2024 για να διεκδικήσει το έπαθλο. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Το έπαθλο της Ενέργειας είναι μια Samsung Σκούπα ρομπότ.

3. Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξει έναν νικητή και έναν επιλαχόντα. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.  

4. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (makemyday.michelin.gr).

5. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.  

Κανόνες Φθινοπωρινής Ενέργειας 2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“ Winter Game – Βρες το κατάλληλο ελαστικό για το όχημά σου”

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1. Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “ Winter Game – Βρες το κατάλληλο ελαστικό για το όχημά σου “που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 000312401000, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία».

1.2. Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.3. Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.4. Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.5. Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

 

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 2 Οκτωβρίου 2023 και έως 30 Νοεμβρίου 2023. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr

 

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

 

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

 

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η  εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή. 

 

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

 • Τίτλος
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Τηλεφωνο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Κωδικός
 • Επιβεβαίωση κωδικού

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε απόστολή των επάθλων γίνεται κατά κανονα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika) και στον ιστότοπο.

(ε)    Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

 

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας Michelin makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

 

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

 

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

 

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

 

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

 

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

 

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

 

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

 

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

 

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

 

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονικό παιχνίδι προσωπικότητας όπου καλείται να απαντήσει ερωτήσεις ενδιαφέροντος για να βρει το κατάλληλο ελαστικό που ταιριάζει στο όχημά του. Το παιχνίδι παίζεται από ένα παίκτη. Οι χρήστες μπορούν να παίξουν μόνο μία φορά.

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2023, για τις συμμετοχές του μήνα Οκτωβρίου, και στη 1 Δεκεμβρίου για τις συμμετοχές του μήνα Νοεμβρίου, για να διεκδικήσει το έπαθλο. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Τα έπαθλα της Ενέργειας είναι:

 • Οκτώβριος : Apple Watch Series 7
 • Νοέμβριος: Nilox DOC X7 Ηλεκτρικό Ποδήλατο

3. Οι κληρώσεις θα δειξαχθούν μέσω random.org προς τις οποίες θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξουν έναν νικητή και έναν επιλαχόντα. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. 

4. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika) και στον ιστότυπο του Michelin Make My Day, εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

5. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος. 

Κανόνες Παιχνιδιού Gran Turismo 2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Gran Turismo movie – From Gamer to Racer

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

  1. Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “Gran Turismo movie – From Gamer to Racer“ που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 000312401000, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”).
  2. Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.3. Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.4. Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.5. Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 21 Ιουλίου 2023 – έως τις 3 Αυγούστου 2023. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 Μαρούσι Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η  εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή.  

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

profile rules

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε αποστολή των επάθλων γίνεται κατά κανόνα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(ε)    Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας Michelin makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 Ελλάδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο makemyday.michelin.gr και να έχουν εισέλθει σε αυτόν.

Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε διαδικτυακό παιχνίδι στο πλαίσιο του οποίου ο συμμετέχων εφόσον απαντήσει  και στις τρεις (3) ερωτήσεις του παιγνιδιού (με αληθείς ή φανταστικές απαντήσεις) θα συμμετέχει στην κλήρωση για την διεκδίκηση των κάτωθι επάθλων.

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2023 για να διεκδικήσουν τα έπαθλα και οι νικητές θα ανακοινωθούν την επομένη της κλήρωσης δηλαδή στις 8 Αυγούστου 2023 ή όποτε επιλέξει η Διοργανώτρια κατά την κρίση της. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Τα έπαθλα της Ενέργειας είναι:

1ο βραβείο: Gran Turismo barrel bag + Michelin Kodak camera + 2 εισιτήρια κινηματογράφου συνολικής αξίας 120 euro

2ο βραβείο: Gran Turismo deskpad + Michelin Headphones + 2 εισιτήρια κινηματογράφου συνολικής αξίας 80 euro

3ο βραβείο: Gran Turismo Snapback + Michelin Vacuum mug + 2 εισιτήρια κινηματογράφου συνολικής αξίας 35 euro

3. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξουν έναν νικητή και έναν επιλαχόντα. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.  

4. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika), εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

5. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.  

Κανόνες Παιχνιδιού 2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“Puzzle – MICHELIN Make My Day”

“Φτιάξε το Puzzle – MICHELIN Make My Day”

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

(Διάρκεια: 12 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2023)

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1 Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “Φτιάξε το puzzle - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα“ που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που εδρεύει στην οδό Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8 στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, με αρ. ΓΕΜΗ 000312401000, ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της Διαφημιστικής Εταιρείας Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.2 Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.3 Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους, με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.4 Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2 Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου 2023 και έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3 H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr.

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή. 

Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Διοργανώτρια θα απονείμει τα ακόλουθα έπαθλα:

 1. Χειμερινό Σετ Κασκόλ και Σκουφί (x3)
 2. Michelin Σάκος (x6)
 3. Μαλακό μαξιλάρι λαιμού για αυτοκίνητο (x5)

Στο πλαίσιο της Ενέργειας, θα διεξάγεται μηνιαίως μια επιπλέον κλήρωση στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη του Michelin Make My Day, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια MICHELIN, έχουν δηλαδή αγοράσει τουλάχιστον ένα σετ ελαστικών Michelin και έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα εγγύησης Michelin Plus.

Σε κάθε μηνιαία κλήρωση, η Διοργανώτρια θα απονείμει τα ακόλουθα έπαθλα:

 1. Samsung tablet
  • Οθόνη: 10.5
  • Επεξεργαστής: 8 πύρηνος 2.0 GHZ
  • Ανάλυση Οθόνης: 1920 x 1200 pixels
  • Μνήμη (RAM/ROM): 3 GB / 32 GB
 2. Plaisio Home Cinema LG
  • Πηγή αναπαραγωγής: Ναι (3D)
  • Αριθμός Ηχείων: 5.1
  • Ισχύς: 1000 Watt
 3. Apple MacBook Pro 13 ''
  • Οθόνη: 13.3" Retina 2560 x 1600
  • Επεξεργαστής: Apple M1
  • Μνήμη: 16 GB LPDDR4X
  • Χωρητικότητα: 256 GB
 4. Apple iPad
  • Οθόνη: 10.2"
  • Επεξεργαστής: 6 πύρηνος
  • Ανάλυση Οθόνης: 1620 x 2160 pixels
  • Μνήμη (RAM/ROM): 256 GB

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονικό παιχνίδι δεξιότητας όπου καλείται να ολοκληρώσει το puzzle βάζοντας 16 κομμάτια στην σωστή τους σειρά, μέσα σε χρονικό διάστημα 60 δευτερολέπτων. Το παιχνίδι παίζεται από ένα μόνο συμμετέχοντα-παίκτη κάθε φορά. Κάθε χρήστης που θα ολοκληρώσει το puzzle παίρνει μέρος στην αντίστοιχη κλήρωση με τα κατωτέρω έπαθλα. Η εικόνα του puzzle αλλάζει κάθε δύο εβδομάδες και οι κληρώσεις διεξάγονται αντίστοιχα κάθε δύο εβδομάδες.  Οι χρήστες μπορούν να παίζουν καθημερινά (πολλαπλές συμμετοχές).

Στο τέλος κάθε μήνα, οι συμμετέχοντες που έχουν λάβει μέρος στην ενέργεια και είναι μέλη της οικογένειας Michelin, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, θα συμμετάσχουν αυτόματα στην μηνιαία κλήρωση. Όλες οι συμμετοχές μηδενίζονται συνολικά μετά από κάθε μηνιαία κλήρωση.

Η διεξαγωγή των κληρώσεων γίνεται κάθε δεύτερη Πέμπτη και αφορά τις συμμετοχές των δυο προηγούμενων εβδομάδων, ενώ η μηνιαίες κληρώσεις γίνονται την 1η Πέμπτη του μήνα και αφορά τον προηγούμενο μήνα.

6.2 Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

Michelin Make My Day: Στοιχεία εγγραφής

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε απόστολή των επάθλων γίνεται κατά κανονα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(ε) Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα εικόνας

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεων) που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Ενέργειας έναντι εκάστου συμμετέχοντα και σε κάθε περίπτωση για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των ίδιων συμφερόντων της θα προβεί σε επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες συνιστούν προσωπικά δεδομένα η Publicis ενεργεί στο πλαίσιο της Ενέργειας και αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ως Εκτελών την Επεξεργασία (κατά τη έννοια της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων). Οι νικητές αποδέχονται ρητώς τη δημοσίευση του ονόματος και της εικόνας τους στο πλαίσιο προωθητικών δημοσιευμάτων σε έντυπα, οπτικοακουστικά ή/και  ηλεκτρονικά μέσα από την Διοργανώτρια και τους Εκτελούντες την επεξεργασία στο πλαίσιο και για τους σκοπούς προώθησης που εξυπηρετεί η Ενέργεια.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξουν έναν νικητή και έναν επιλαχόντα για κάθε κλήρωση. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. 

3. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika), εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

4. Η συμμετοχή στις κληρώσεις που γίνονται κάθε δύο εβδομάδες δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.

5. Η συμμετοχή στις μηνιαίες κληρώσεις και δεν επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος διεξάγεται δε μεταξύ συμμετεχόντων που έχουν ήδη προμηθευτεί προϊόντα MICHELIN ως μια επιπλέον επιβράβευση πιστότητας.

Κανόνες Χριστουγεννιάτικου Παιχνιδιού 2022-2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Xmas Edition – Το κυνήγι των τυχερών ελαστικών”

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1. Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “Xmas Edition – Το κυνήγι των τυχερών ελαστικών  “που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που εδρεύει στην οδό Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8 στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, με αρ. ΓΕΜΗ 000312401000, ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία».

1.2. Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.3. Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.4. Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.5. Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 01 Δεκεμβρίου 2022 και έως 8 Ιανουαρίου 2023. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η  εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή.  

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

Michelin Make My Day: Στοιχεία εγγραφής

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε απόστολή των επάθλων γίνεται κατά κανονα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(ε)    Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας Michelin makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονικό παιγνίδι δεξιότητας και τύχης όπου καλείται να βρει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (ελαστικό) σε περιβάλλον που φέρει διακριτικά της Διοργανώτριας. Το παιχνίδι παίζεται από ένα παίκτη. Κάθε φορά που ο χρήστης βρίσκει το συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο (ελαστικό) κερδίζει από μία συμμετοχή στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2023 για να διεκδικήσει το έπαθλο. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Το έπαθλο της Ενέργειας είναι ένα Apple Watch Series 7 GPS.

3. Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξει έναν νικητή και έναν επιλαχόντα. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.  

4. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika), εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

5. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.  

Κανόνες Προωθητικής Ενέργειας "Black Friday" 2022

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“Chrono-Quiz – MICHELIN Make My Day”

“Black Friday – MICHELIN Make My Day”

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

(Διάρκεια: 16 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2022)

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1 Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας Chrono-Quiz Black Friday - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα“ που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που εδρεύει στην οδό Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8 στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, με αρ. ΓΕΜΗ 000312401000, ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της Διαφημιστικής Εταιρείας Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη

1.2 Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.3 Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.4 Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.5 Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2 Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 16 Νοεμβρίου 2022 και έως 30 Νοεμβρίου 2022. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.2 H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η  εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή.  

Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Διοργανώτρια θα απονείμει τα ακόλουθα έπαθλα:

 • SONY PLAYSTATION 4 PRO + GRAND TURISMO 7

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

Michelin Make My Day: Στοιχεία εγγραφής

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε απόστολή των επάθλων γίνεται κατά κανονα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(ε) Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

8.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

Η ενέργεια συνίσταται σε διαδικτυακό παιχνίδι – γνώσεων γύρω από τον κόσμο της Michelin.

Ο συμμετέχων πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις και εφόσον δώσει σωστές απαντήσεις και στις τρεις (3) επί συνόλου τριών (3)ερωτήσεων συμμετέχει στην κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να κάνει έως και 2 απόπειρες να απαντήσει σωστά και στις 3 ερωτήσεις και να συμμετέχει στην κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης  για  οποιονδήποτε  λόγο  ενημερώνοντας  σχετικά  μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξουν έναν νικητή και έναν επιλαχόντα. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.  

4. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika), εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

5. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.  

Κανόνες Καλοκαιρινής Προωθητικής Ενέργειας 2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Summer Game – Βρες τον καλοκαιρινό σου προορισμό”

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1. Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “ Summer Game – Βρες τον καλοκαιρινό σου προορισμό “που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 000312401000, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία».

1.2. Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.3. Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.4. Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.5. Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 1 Ιουνίου 2023 και έως 19 Ιουλίου 2023. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η  εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή.  

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

Michelin Make My Day: Στοιχεία εγγραφής

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε απόστολή των επάθλων γίνεται κατά κανονα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(ε)    Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας Michelin makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονικό παιχνίδι προσωπικότητας όπου καλείται να απαντήσει ερωτήσεις ενδιαφέροντος για να βρει τον καλοκαιρινό του προορισμό. Το παιχνίδι παίζεται από ένα παίκτη. Οι χρήστες μπορούν να παίξουν μόνο μία φορά.

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2023 για να διεκδικήσει το έπαθλο. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Το έπαθλο της Ενέργειας είναι ένα Apple MacBook.

3. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξουν έναν νικητή και έναν επιλαχόντα. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.  

4. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika), εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

5. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.  

Κανόνες Χειμερινής Προωθητικής Ενέγειας 2022

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Winter Game – Βρες τον χειμερινό σου προορισμό

«Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “MICHELIN Make My Day - MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1. Διοργανώτρια της προωθητικής ενέργειας “ Summer Game – Βρες τον καλοκαιρινό σου προορισμό “που διέπεται από τους παρόντες όρους (η  «Ενέργεια») είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε’ που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, είναι κάτοχος ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 000312401000, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Τ.Κ 15125 (στο εξής η «Διοργανώτρια» ή “MICHELIN”). Η Ενέργεια διοργανώνεται με την υποστήριξη της «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία».

1.2. Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η “Publicis”).

1.3. Η Ενέργεια διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Γενικούς και Ειδικούς Όρους) οι οποίοι δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται ως ορίζεται κατωτέρω και η συμμόρφωση με τους οποίους είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες (στο εξής «Όροι»).

1.4. Λαμβάνοντας μέρος στην Ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τους Όρους και με τους οποίους αναλαμβάνει να συμμορφώνεται και να τηρεί.

1.5. Η Ενέργεια διεξάγεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της MICHELIN ή/ και την επιβράβευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που προμηθεύονται τα προϊόντα της.

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής Ενεργειών

2.1. Η Ενέργεια διοργανώνεται και διεξάγεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2.2. Η διάρκεια της Ενέργειας αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου 2022 και έως 15 Νοεμβρίου 2022. Μόνο οι συμμετοχές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας είναι έγκυρες και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2.3. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κυρίως για λόγους που αφορούν τη στρατηγική, την οργάνωση, την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της και για οποιοδήποτε λόγο εν γένει, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων γνωστοποίηση, αλλά με μόνη την ανακοίνωση της απόφασης της αυτής μέσω του διαδικτυακού τόπου της MICHELN makemyday.michelin.gr

Άρθρο 3 – Γνωστοποίηση των Όρων

3.1 Oι Όροι της Ενέργειας δημοσιοποιούνται και διατίθενται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

(α) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr

(β) σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας, Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών 8, Αμαρούσιο Αττικής, Τ.Κ. 15125, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού (έντυπα, κατάλογοι, flyers κλπ).

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να συμπληρώνει τους παρόντες Όρους και να ενημερώνει το κοινό και τους συμμετέχοντες με τη δημοσίευσή της τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr. Οι τροποποιήσεις ισχύουν 24 ώρες μετά την κατ’ αυτόν το τρόπο δημοσίευσή τους.

Άρθρο 4 –Δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια είναι η δημιουργία από τον ενδιαφερόμενο και διατήρηση εν ισχύ ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

4.2 Δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα makemyday.michelin.gr και συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

4.3 Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι/ σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης, γονείς, τέκνα, αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

(α) υπάλληλοι της  Διοργανώτριας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»,

(β) υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην διενέργεια οποιονδήποτε ενεργειών που σχετίζονται στην διοργάνωση ή/ και την εκτέλεση της Ενέργειας,

(γ) μέλη ή υπάλληλοι  στις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες διατηρούν συμμετοχή ή αρμοδιότητες πρόσωπα που απασχολούνται στην Διοργανώτρια, στους αντιπροσώπους και στις εταιρείες που εμπλέκονται στην Ενέργεια, στις εταιρείες διανομής της Διοργανώτριας Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια ούτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Άρθρο 5: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τα προϊόντα που συνιστούν Έπαθλα. Κάθε Έπαθλο θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και η  εγγύηση για την λειτουργία του προϊόντος αυτού  είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή.  

Άρθρο 6:– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

6.1. Για την έγκυρη εγγραφή και την συμμετοχή στην Ενέργεια, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συμμετέχων πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω,

(β) Η συμμετοχή στην Ενέργεια πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός της περιόδου διάρκειας της Ενέργειας ως ορίζεται ανωτέρω.

(γ) Ο ενδιαφερόμενος να συμμετέχει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr πρέπει να έχει συμπληρώσει σωστά τις ακόλουθες απαιτούμενες πληροφορίες:

profile rules

(δ) Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές που θα αναδειχθούν γίνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου η δε απόστολή των επάθλων γίνεται κατά κανονα ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων για το σκοπό αυτό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και μέσω του λογαριασμού τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(ε)    Αδυναμία επικοινωνίας με συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας ενημέρωσης για την ανάδειξη του νικητή ή/ και της αποστολής ή/ και απώλεια του επάθλου που οφείλεται λάθη ή παράλειψεις στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη αυτής καθώς μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε συμμετέχων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να επικοινωνήσει με συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας email, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση επάθλου.  Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας με τον Συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε νικητής δεν είναι ορθά ή είναι ελλιπή, η Διοργανώτρια

- δεν θα επανέλθει με  δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή ή/ και

- δεν θα αποστείλει το Έπαθλο,

και το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα που ενδεχομένως έχει ανακηρυχθεί επιλαχών ή θα αναδειχθεί εκ νέου.

Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση μετά από δύο (2) κλήσεις της υπηρεσίας παράδοσης  (courier)  και σε περίπτωση που δεν ζητήσει το Έπαθλο  από την υπηρεσία παράδοσης (courier) εντός 10 ημερών,  το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(στ) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

6.2 Ευθύνη Περιεχομένου

(α) Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για όποιες πληροφορίες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στα πεδία που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(β) Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων και πληροφοριών που ενδεχομένως αναρτούν ή εισάγουν ή επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας Michelin makemyday.michelin.gr εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο της Ενέργειας.

(γ) Οι συμμετέχοντες δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr για να υποκινήσουν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν παρέχουν πληροφορίες ή υποκινούν την υποστήριξη παράνομης δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει συμμετέχοντα που προέβει σε τέτοιου είδους ενέργεια.

(ε) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

6.3. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την  γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

6.4. Ανάδειξη και επικύρωση νικητών

(α) Η επικύρωση των νικητών προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το σύνολο των παρόντων Όρων καθώς και των όρων εγγραφής στην πλατφόρμας makemyday.michelin.gr

(β) όπου προβλέπεται ανάδειξη νικητή με κλήρωση, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org. κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω στους Ειδικούς Όρους. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και έχει επιλεγεί προκειμένου να διασφαλιστεί ως προς το αδιάβλητό της.

(γ) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο,  δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός επτά (7) ημέρων από την ανακοίνωση/ γνωστοποίηση της ανάδειξής τους.

(δ) Για κάθε κλήρωση θα  υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(ε) Η επικύρωση επιλαχόντων ως νικητών θα επέλθει μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός επτά (7) ημερών μετά την ανακοίνωση.

6.5 Παραλαβή των Επάθλων

(α) Οι νικητές ενημερώνονται με email ή τηλεφωνικά και  καλούνται  να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους παραδοθεί  το Έπαθλο. Τα Έπαθλα αποστέλλονται με υπηρεσία παράδοσης (courier) χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον είναι σωστή και πλήρης.

(β) Τα έξοδα αποστολής (courier) των Επάθλων εντός της Ελληνικής Επικράτειας αναλαμβάνει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης, οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή).

(γ) Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας προβλέπονται στους παρόντες όρους και παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης ή/ και επικοινωνίας (ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).

(δ) Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της ημερομηνίας παραλαβής (όπως αυτή προκύπτει από την υπογραφή  της απόδειξης παραλαβής) δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

Άρθρο 7 – Φόροι και τέλη

Ο κάθε νικητής βαρύνεται με τους αναλογούντες φόρους επί των Επάθλων καθώς και με κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις

Άρθρο 8– Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η Διοργανώτρια θα αναλάβει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εικόνας και εν γένει των συμφερόντων της σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να αναμειχθεί σε οποιαδήποτε διαμάχη προέκυψε σε σχέση με κόστη που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε ο συμμετέχων σε σχέση με αυτή την Ενέργεια.

8.3 Περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας συμμετοχής θα επιλύονται από επιτροπή που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

8.4 Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

(α) λανθασμένες εγγραφές όπως π.χ. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr,

(β)  online εγγραφές που γίνονται εκτός της διάρκειας της Ενέργειας.

(γ) online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στους παρόντες όρους.

(δ) Οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες Ακολούθως, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που ενδεχομένως θα είχε δυνάμει των παρόντων έναντι συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, σε  αδυναμία  εγγραφής στην Ενέργεια και  λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

(ε) για την αδυναμία ενός νικητή να  παραλάβει το Έπαθλό του.

(στ). για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο από τον Συμμετέχοντα.

(ζ) για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

(η) για παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής

(θ) για τον αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχία του μηχανισμού του website που αφορά τη διαδικασία απονομής Επάθλων.

(ι) για λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

(κ) για περιπτώσεις που  πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας.

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο, σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους, σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

8.4 Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη των νικητών είναι οριστικές.  Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας.

Άρθρο 9 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο πλαίσιο της Ενέργειας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που της γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες:

(α) για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και

(β) για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Διοργανώτρια με βάση τη συγκατάθεσή των Συμμετεχόντων.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν οι Συμμετέχοντες δεν παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τους στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχής, διότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να τους ταυτοποιήσει  για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή τους με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδώσει το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του Συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ενέργειας και για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητήσει την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη για την Ενέργεια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Συμμετεχόντων παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι Συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Στην περίπτωση που οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ανακαλέσουν  την συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή επιθυμούν  να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ανωτέρω θα μπορούν  να επικοινωνήσουν με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Αστροναυτών 8 και Θεοτοκοπούλου 4, Αμαρούσιο Αττικής, Τ.Κ. 15125, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση από την Διοργανώτρια ή να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

Άρθρο 10 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να διακοπεί ή να ματαιωθεί, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες και σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

Άρθρο 11 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Αστροναυτών 8 και Θεοτοκοπούλου 4 στο Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com .

Άρθρο 12 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες παραβίασης του συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή να προκαλέσουν έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

Η Ενέργεια συνίσταται στην συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ηλεκτρονικό παιχνίδι προσωπικότητας όπου καλείται να απαντήσει ερωτήσεις ενδιαφέροντος για να βρει τον επόμενο χειμερινό του προορισμό. Το παιχνίδι παίζεται από ένα παίκτη. Οι χρήστες μπορούν να παίξουν μόνο μία φορά.

Οι συμμετέχοντες μπάινουν στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου 2022 για να διεκδικήσει το έπαθλο. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης για οποιονδήποτε λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω πλατφόρμα makemyday.michelin.gr.

2. Το έπαθλο της Ενέργειας είναι ένα Apple Watch Series 7 GPS.

3. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσω random.org προς την οποία θα προωθηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα αναδείξουν έναν νικητή και έναν επιλαχόντα. Η απονομή και παράδοση του Επάθλου θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.  

4. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika), εκτός εάν ο νικητής ρητώς αρνηθεί την γνωστοποίησή του.

5. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτεί αγορά προϊόντος ούτε επιβαρύνει τον συμμετέχοντα με οποιοδήποτε κόστος.  

Κανόνες Παιχνιδιού 2021

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

“Spin the wheel – MICHELIN Make My Day.”

«Γύρισε τον Τροχό – MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

(Διάρκεια: 11 Ιανουαρίου  – 31 Δεκεμβρίου 2021)

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1. Διοργανώτρια της καταναλωτικής προωθητικής ενέργειας promotional campaign “Spin the wheel – MICHELIN Make My Day.” - «Γύρισε τον Τροχό – MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα» (στο εξής καλουμένου ως ‘Διαγωνισμός’ ή ‘Ενέργεια) είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε’ που εδρεύει στην οδό Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, με αρ. ΓΕΜΗ 000312401000, ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, μέσω της Διαφημιστικής Εταιρείας MMS Communications Hellas Advertising Company Hellas, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η ‘Διαφημιστική’). Η ενέργεια θα λάβει χώρα  σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού αυτού (ο ‘Κανονισμός’) που είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες.

1.2. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτήν την ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τον Κανονισμό. Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού.

 

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειεας

2.1. Η Ενέργεια θα διοργανωθεί και θα διεξαχθεί σε όλη την Ελλάδα.

2.2. Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου του 2021 και θα διαρκέσει έως την 31η  Δεκεμβρίου 2021.

 

Art. 3 – Επίσημος Κανονισμός της Ενέργειας

3.1. O επίσημος Κανονισμός της Ενέργειας διατίθεται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

 • σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω πρόσβασης από τον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.g
 • σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της διοργανώτριας, Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσω επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού. Οι πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στο υλικό αυτό μπορεί να είναι σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό αυτό.

3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/ και να συμπληρώσει τον Κανονισμό. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις των όρων του Κανονισμού θα συμπεριληφθούν σε προσαρτήματα και θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr

 

Άρθρο 4 – Το δικαίωμα συμμετοχής

4.1. Μόνον οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr (δηλαδή φυσικά πρόσωπα με κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα και ηλικίας άνω των 18 ετών) μπορούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια.

4.2. Οι ακόλουθοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

 • υπάλληλοι της Διοργανώτριας – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • υπάλληλοι οποιασδήποτε εταιρείας εμπλέκεται στην διεξαγωγή οποιαδήποτε δράσης σχετίζεται με την διοργάνωση και την διεξαγωγή της Ενέργειας
 • μέλη ή υπάλληλοι στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι της Διοργανώτριας, υπάλληλοι της Διαφημιστικής και οι υπάλληλοι των εταιρειών που διεξάγουν την Ενέργεια, τις καμπάνιες διανομής της Διοργανώτριας και τα μέλη της οικογένειάς τους (παιδιά, γονείς, αδέλφια, ξαδέλφια κλπ). Τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Ενέργεια αυτή ούτε με εγγραφή ως επιτηδευματίες.

Επίσης, οι συγγενείς των υπαλλήλων που προσδιορίζονται ανωτέρω (συγκεκριμένα παιδιά/ γονείς, αδέλφια, σύζυγοι) δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος την Ενέργεια.

 

Άρθρο 5 – Έπαθλα Ενέργειας

Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Διοργανώτρια θα απονείμει, σε συνέχεια της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 7 κατωτέρω τα ακόλουθα έπαθλα: 

A1. Notebook & Mi Man collection

A2. Beanie & Car neck pillow

A3. 1889 navy baseball cap & Mi Man plush toy 16 cm

A4. 1889 yellow baseball cap & Travel pillow

A5. Heritage navy backpack

A6. Heritage demin holdall & 1889 Enamel mug

A7. Bib historic mug & Michelin Man 3d desk lamp

A8. Travel pillow

 

B1. TV LG 55’’ OLED55

B2. APPLE Silver Macbook Air (2020)

 

B3. APPLE IPAD PRO 4TH GEN 256GB

B4. CAMERA SONY ILCE-A7

B5. SAMSUNG GALAXY NOTE20 ULTRA 256GB

B6. KRUPS ESPRESSO EA891D

Ένας συμμετέχων μπορεί να κερδίσει:

- 1 από τα έπαθλα από το A1 έως το A8 κάθε εβδομάδα (ένα μόνο Έπαθλο θα συμμετέχει στην εβδομαδιαία κλήρωση από κάθε κατηγορία A1 έως A8). Ένας νικητής μπορεί να συμμετέχει και στην κλήρωση της επόμενης εβδομάδας. Ο νικητής ενός εβδομαδιαίου Επάθλου μπορεί να είναι επίσης και νικητής μηνιαίου Επάθλου.

- 1 από τα Έπαθλα από το B1 έως το B6 κάθε μήνα (ένα μόνο Έπαθλο θα συμμετέχει στην μηνιαία κλήρωση από κάθε κατηγορία B1 έως B6). Ο νικητής της μηνιαίας κλήρωσης μπορεί να συμμετέχει και στην κλήρωση του επόμενου μήνα. Ο νικητής της μηνιαίας κλήρωσης μπορεί να συμμετέχει στις εβδομαδιαίες κληρώσεις.

Το ημερολόγιο κληρώσεων διατίθεται κατωτέρω:

MICHELIN Make My Day: Κληρώσεις Ιανουαρίου 2021
MICHELIN Make My Day: Κληρώσεις Φεβρουαρίου 2021
MICHELIN Make My Day: Κληρώσεις Φεβρουαρίου 2021
MICHELIN Make My Day: Κληρώσεις Μαρτίου 2021
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Απριλίου 2021
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Μαϊου 2021
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Ιουνίου 2021
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Ιουλίου 2021
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Αυγούστου 2021
MICHELIN Make My Day: Κληρώσεις Σεπτεμβρίου 2021
MICHELIN Make My Day: Κληρώσεις Οκτωβρίου 2021
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Δεκεμβρίου 2021

Άρθρο 6: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας. Καθένα από τα Έπαθλα θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και οποιαδήποτε εγγύηση για την λειτουργία των προϊόντων αυτών είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή και η Michelin δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα προϊόντα που αποτελούν τα Έπαθλα.

 

Άρθρο 7: Ειδικοί Όροι Vouchers ταξιδιών και έκπτωσης

7.1 Εκπτωτικά Vouchers: Τα εκπτωτικά vouchers της Χριστουγεννιάτικης Λοτταρίας που έγινε τον Δεκέμβριου του 2020, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές ενός τουλάχιστον σετ τεσσάρων (4) ελαστικών μάρκας MICHELIN κατηγορίας επιβατικό (car), suv, 4x4, ελαφρύ φορτηγού (light truck), θερινών, χειμερινών, AS ή δύο σετ (2) ελαστικών μάρκας MICHELIN μοτοσικλέτας, σκούτερ ή ποδηλάτου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως την 16.03.2021, ότε και λήγει η ισχύς τους και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Τα Εκπτωτικά Vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές των ανωτέρω προϊόντων που γίνονται σε μεταπωλητές που εντάσσονται στο δίκτυο Guarantee Plus. Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των μεταπωλητών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Εκπτωτικό Voucher στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://makemyday.michelin.gr/legal/warranty-plus.
 • Μετά την 16.03.2021 τα Εκπτωτικά Voucher ακυρώνονται.
 • Προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης, ο νικητής κάτοχος του Εκπτωτικού Voucher παραδίδει το Voucher στον μεταπωλητή του δικτύου Guarantee Plus που επέλεξε για να προμηθευτεί επιλέξιμα προϊόντα, προς έλεγχο, χρήση και εξαργύρωση της εκπτωτικής αξίας του στο πλαίσιο της αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση του συνόλου ή μέρους της αξίας του Voucher με μετρητά.

 

Art.  8– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

8.1. Όροι που αφορούν την έγκυρη εγγραφή για λόγους συμμετοχής

Για έγκυρη εγγραφή για λόγους προώθησης της συμμετοχής, οι ακόλουθοι όροι πρέπει να εκπληρώνονται συλλογικά:

(1) Ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με το άρθρο 4 ανωτέρω,

(2) Η εγγραφή για προώθηση είναι μόνο κατά το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2. ανωτέρω,

(3) Ο συμμετέχων πρέπει να παίξει (γυρίζει τον τροχό) και να εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr και να συμπληρώσει τους ακόλουθους υποχρεωτικούς όρους:

Michelin Make My Day: Στοιχεία εγγραφής

(4) Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνεται μέσω e-mail ή τηλέφωνο προκειμένου να γνωστοποιείται η διεύθυνσή τους για να λάβουν τα έπαθλα. Οι νικητές μπορούν να εισάγουν την διεύθυνσή τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr στον λογαριασμό χρήστη που διατηρούν στην πλατφόρμα. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(5) Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τις ορθότητα των υποχρεωτικών πληροφοριών που συμπληρώνονται στον διαδικτυακό τόπο για λόγους παράδοσης επάθλων. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι ορθά, η Διοργανώτρια δεν θα στείλει δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή. Εάν τα δεδομένα είναι ελλιπή η Διοργανώτρια δεν θα αποστείλει το Έπαθλο το οποίο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα. Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση ο courier θα τους καλέσει 2 φορές και σε περίπτωση που δεν το ζητήσουν από το courier εντός 10 ημερών το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(6) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

(7) Η προώθηση είναι έγκυρη μόνο μέσω του makemyday.michelin.gr

 

8.2. Eνέργεια Black Friday 

Για τον μήνα Νοέμβριο οι συμμετοχές που αφορούν στις ημερομηνίες Δευτέρα 22/11 έως και Τρίτη 30/11 θα ενταχθούν στην Black Friday κλήρωση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 01/12. 

Οι συμμετοχές από 22/11 έως 30/11 θα ενταχθούν στην κλήρωση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1/12 (4η εβδομάδα Νοεμβρίου) 

Όλες οι παραπάνω συμμετοχές θα λάβουν μέρος και στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02/12. 

Η κλήρωση Black Friday θα αναδείξει δύο (2) νικητές που θα κερδίσουν τα εξής έπαθλα:

Τα κουπόνια έπαθλα της Ενέργειας Black Friday μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την συνολική ονομαστική τους αξία. Εάν η αξία του προϊόντος είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας του κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε, το κουπόνι θα ακυρωθεί ως προς την διαφορά/ υπόλοιπο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αγορές.

8.3 Πως λειτουργεί η προωθητική Ενέργεια

(1) Προκειμένου να εγγραφούν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να παίξουν «γυρίστε τον τροχό» και να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

(2) Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

(3) Ο συμμετέχων μπορεί να παίζει κάθε 24 ώρες προκειμένου να κερδίζει συμμετοχές στην κλήρωση.

(4) Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μέσω του παιχνιδιού ‘γυρίστε τον τρόχο’ 1 ή 2 ευκαιρίες την ημέρα ή ακόμα και να διπλασιάσει τις συνολικές ευκαιρίες για να κερδίσει ένα έπαθλο. Οι ευκαιρίες για την εβδομαδιαία κλήρωση θα μηδενίζουν αυτόματα στο τέλος της εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εβδομαδιαίες ευκαιρίες θα προστίθενται και θα προσμετρώντας συνολικά στην μηνιαία κλήρωση συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο συμμετέχων κέρδισε ένα εβδομαδιαίο Έπαθλο. Όλες οι ευκαιρίες μηδενίζουν συνολικά μετά από κάθε μηνιαία κλήρωση.

 (5) Εάν οι συμμετέχοντες επιστρέψουν στον ιστότοπο για να παίξουν ξανά 24 ώρες πριν την τελευταία συμμετοχή τους, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν.

(6) Επίσης, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για τις πληροφορίες που υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στις περιοχές που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(7) Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων, και πληροφοριών που αναρτώνται ή εισάγονται στον ιστότοπο ή υποβάλλονται προς άλλα μέλη.

(8) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου προκειμένου να υποκινήσουν την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς της υποστήριξης παράνομης δραστηριότητας.

(9) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την Ενέργεια το υλικό που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει τους συμμετέχοντες αυτούς.

(10) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο https://makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

8.4 Η γραμμή hotline για την προωθητική Ενέργεια 2020, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλέσουν την γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν περισσότερα σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

8.5 Επικύρωση νικητών

Οι συμμετέχοντες που θα συμμορφωθούν με τους όρους που απαιτούνται στο 8.1 και 8.2 ανωτέρω θα ορίζονται νικητές σε συνέχεια της διαδικασίας επικύρωσης κατωτέρω.

Η επικύρωση ενός συμμετέχοντα ως νικητή της προωθητικής Ενέργειας απαιτεί την εκπλήρωση των ακολούθων προϋποθέσεων:

(1) Ο συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στην προωθητική Ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω.

(2) Προκειμένου να επικυρωθεί ως νικητής ένα συμμετέχων θα πρέπει τα προσωπικά του δεδομένα να τύχουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό.

(3) Ένας συμμετέχων μπορεί να κερδίσει περισσότερες συμμετοχές ανά εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.

(4) Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων εγγραφεί και κερδίσει κάτω από δύο λογαριασμούς, θα απονεμηθεί μόνο ένα έπαθλο, που αντιστοιχεί στον λογαριασμό που δημιουργήθηκε πρώτα και ο άλλος λογαριασμός θα διαγραφεί από το σύστημα.

(5) Ο συμμετεχών δεν μπορεί να κερδίσει δύο δώρα στην ίδια εβδομαδιαία κλήρωση

(6) Συμμόρφωση με τους κανόνες εγγραφής που ορίζονται ανωτέρω στο 8.1

(7) Συμμόρφωση με τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής που ορίζονται στο άρθρο 8.1(5) και 8.1(6) ανωτέρω.

(8) Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του όρου 8.2

(9) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο τους δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός 7 ημέρων.

(10) Για κάθε κλήρωση θα πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(11) Η επιλογή επιλαχόντων θα συμβεί μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός των πρώτων 7 ημερών μετά την ανακοίνωση.

(12) Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org.

 

8.6 Παραλαβή των Επάθλων

Οι νικητές θα ενημερωθούν με email ή τηλεφωνικά, μέσω μηνύματος. Θα τους ζητηθεί να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους αποσταλεί το Έπαθλο. Τα Έπαθλα θα αποσταλούν με courier χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον η διεύθυνση αυτή είναι σωστή και πλήρης.

Τα έξοδα για τις υπηρεσίες courier για την αποστολή των Επάθλων θα αναλάβει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο από το courier κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή) σε όλη την Ελλάδα.

Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα προσωπικά δεδομένα που προβλέπονται στο 8.1 που παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη στην τελευταία καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή πια λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου.

Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της υπογραφής της απόδειξης παραλαβής δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

 

Άρθρο. 9 – Φόροι και τέλη

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να υπολογίσει και να μεταβιβάσει τους οφειλόμενους φόρους για τα έσοδα που περιλαμβάνονται στα Έπαθλα στους νικητές Ελληνικής υπηκοότητας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα οι οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους του νικητές.

 

Άρθρο 10 – Περιορισμός Ευθύνης

10.1. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει κάθε απαιτούμενη η ενέργεια σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάψει την εικόνα της Εταιρείας.

10.2. Σε περίπτωση διαμάχης αναφορικά με την εγκυρότητα μιας συμμετοχής στο πλαίσιο της Ενέργειας η απόφαση της επιτροπής που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας είναι οριστική.

10.3. Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

1. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr, το οποίο θα οδηγήσει την Διοργανώτρια να μην λαμβάνει πληροφορίες.

2. online εγγραφές που γίνονται εκτός της προαναφερθείσας Ενέργειας.

3. online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στο 8.1.

4. Οποιοδήποτε λάθος στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες ή η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας επιφέρουν ευθύνη της Διοργανώτριας καθώς αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Ακολούθως, δεν έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση σε περίπτωση συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, την αδυναμία την εγγραφή στην προώθηση λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

5. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη εάν ένας νικητής είναι αδύνατον να παραλάβει το Έπαθλό του.

6. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο.

7. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

8. Παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής δεν θα λαμβάνονται υπόψιν από την Διοργανώτρια.

9. Ο αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχίες του μηχανισμού του website που αφορούν την διαδικασίας απονομής Επάθλων.

10. Λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

11. Στις περιπτώσεις που ορισμένα πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να λάβουν μέρος μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας .

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο.

Οι συνθήκες αυτές μπορεί επίσης να οφείλονται: σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους. Αυτές οι συνθήκες επίσης μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια είναι οριστικές όσον αφορά τους νικητές καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ενέργειας ή άλλες μεταβολές που σχετίζονται με την διεξαγωγή της. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής.

 

Άρθρο. 11 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων:

 • για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και
 • για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Michelin με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας΄: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν δεν μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την συμμετοχή σας στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχή σας, διότι δεν θα μπορείτε να ταυτοποιηθείτε από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή σας με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδόσεις το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

 • Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την διεξαγωγή της Ενέργειας και για τρεις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητά την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από 3 χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για του προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στην Διαφημιστική.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Εάν πιστεύεται ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζονται έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αποκατάσταση από την MICHELIN ή να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγετε στα αρμόδια δικαστήρια.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών παρακαλώ δείτε makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

Άρθρο 12 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να παύσει πριν την ολοκλήρωση της χρονικής της περιόδου για την οποία προβλέφθηκε σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

 

Άρθρο 13– Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων αναφορικά με οτιδήποτε αφορά στην διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com έως την 31η Δεκεμβρίου. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η Διοργανώτρια δεν θα λάβει υπ’ όψιν της περαιτέρω παράπονα.

 

Άρθρο 14 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρηση ή άλλες απόπειρες τους συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσει έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

Κανόνες Παιχνιδιού 2020

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        “Spin the wheel – MICHELIN Make My Day.”

«Γύρισε τον Τροχό – MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα»

                                               Που διοργανώνεται από την ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

(Διάρκεια: 13 Μαϊου – 16 Δεκεμβρίου 2020)

Άρθρο 1. Διοργανώτρια

1.1. Διοργανώτρια της καταναλωτικής προωθητικής ενέργειας promotional campaign “Spin the wheel – MICHELIN Make My Day.” - «Γύρισε τον Τροχό – MICHELIN Φτιάξε μου τη Μέρα» (στο εξής καλουμένου ως ‘Διαγωνισμός’ ή ‘Ενέργεια) είναι η ‘ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε’ που εδρεύει στην οδό Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, με αρ. ΓΕΜΗ 000312401000, ΑΦΜ 094077170/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, μέσω της Διαφημιστικής Εταιρείας MMS Communications Hellas Advertising Company Hellas, που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, ΑΦΜ 094493637/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η ‘Διαφημιστική’). Η ενέργεια θα λάβει χώρα  σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού αυτού (ο ‘Κανονισμός’) που είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες.

1.2. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτήν την ενέργεια, θεωρείται δεδομένο ότι ο Συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχθηκε τον Κανονισμό. Οι Συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού.

 

Άρθρο 2 – Η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειεας

2.1.         Η Ενέργεια θα διοργανωθεί και θα διεξαχθεί σε όλη την Ελλάδα.

2.2.         Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 13 Μαίου του 2020 και θα διαρκέσει έως την 16η  Δεκεμβρίου 2020.

 

Art. 3 – Επίσημος Κανονισμός της Ενέργειας

3.1 O επίσημος Κανονισμός της Ενέργειας διατίθεται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, δωρεάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

 • σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω πρόσβασης από τον διαδικτυακό τόπο της Michelin makemyday.michelin.gr
 • σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση της διοργανώτριας, Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα, Ελλάδα.

Κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, η Ενέργεια μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσω επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διαφήμισης ή/ και πληροφοριακού υλικού. Οι πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στο υλικό αυτό μπορεί να είναι σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό αυτό.

3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/ και να συμπληρώσει τον Κανονισμό. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις των όρων του Κανονισμού θα συμπεριληφθούν σε προσαρτήματα και θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr 

 

Άρθρο 4 – Το δικαίωμα συμμετοχής

4.1 Μόνον οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr (δηλαδή φυσικά πρόσωπα με κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα και ηλικίας άνω των 18 ετών) μπορούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια.

4.2 Οι ακόλουθοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Ενέργεια:

 • υπάλληλοι της Διοργανώτριας – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • υπάλληλοι οποιασδήποτε εταιρείας εμπλέκεται στην διεξαγωγή οποιαδήποτε δράσης σχετίζεται με την διοργάνωση και την διεξαγωγή της Ενέργειας
 • μέλη ή υπάλληλοι στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι της Διοργανώτριας, υπάλληλοι της Διαφημιστικής και οι υπάλληλοι των εταιρειών που διεξάγουν την Ενέργεια, τις καμπάνιες διανομής της Διοργανώτριας και τα μέλη της οικογένειάς τους (παιδιά, γονείς, αδέλφια, ξαδέλφια κλπ). Τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Ενέργεια αυτή ούτε με εγγραφή ως επιτηδευματίες.

Επίσης, οι συγγενείς των υπαλλήλων που προσδιορίζονται ανωτέρω (συγκεκριμένα παιδιά/ γονείς, αδέλφια, σύζυγοι) δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Ενέργεια.

 

Άρθρο 5 – Έπαθλα Ενέργειας

Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Διοργανώτρια θα απονείμει, σε συνέχεια της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 7 κατωτέρω τα ακόλουθα έπαθλα:   

A1. Ηχείο Bluetooth

A2. Σακίδιο Πόλης

A3. Σετ Πικ Νικ

A4. Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey

A5. Delonghi Espresso ECAM650.85.MS PRIMA DONNA ELITE

A6. DELL XPS 9380-8776 Laptop

A7. Voucher για Ταξίδι στην Ελλάδα

 

B1. Δερμάτινη Τσάντα

B2. Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Grey & Apple Watch S5 44MM NIKE Space Gray

 

Γ1. 3 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB 5G (2 PACIFIC BLUE and 1 SILVER)

Γ2. 50 voucher για έκπτωση σε ελαστικά Michelin αξίας 150€

Γ3. 70 voucher για έκπτωση σε ελαστικά Michelin αξίας 100€

 

Ένας συμμετέχων μπορεί να κερδίσει:

 

- 1 από τα έπαθλα από το A1 έως το A7 κάθε εβδομάδα (ένα μόνο Έπαθλο θα συμμετέχει στην εβδομαδιαία κλήρωση από κάθε κατηγορία A1 έως A7). Ένας νικητής μπορεί να συμμετέχει και στην κλήρωση της επόμενης εβδομάδας. Ο νικητής ενός εβδομαδιαίου Επάθλου μπορεί να είναι επίσης και νικητής μηνιαίου Επάθλου)

- 1 από τα Έπαθλα από το B1 έως το B2 κάθε μήνα (ένα μόνο Έπαθλο θα συμμετέχει στην μηνιαία κλήρωση από κάθε κατηγορία B1 έως B2). Ο νικητής της μηνιαίας κλήρωσης μπορεί να συμμετέχει και στην κλήρωση του επόμενου μήνα. Ο νικητής της μηνιαίας κλήρωσης μπορεί να συμμετέχει στις εβδομαδιαίες κληρώσεις

- 1 από τα Έπαθλα από το Γ1 έως το Γ3 στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης λοταρίας κατόπιν κληρώσεως για συμμετοχές την περίοδο 30 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2020.

Το ημερολόγιο κληρώσεων διατίθεται κατωτέρω:

Michelin Make My Day: Κληρώσεις Μαϊου 2020
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Ιουνίου 2020
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Ιουλίου 2020
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Αυγούστου 2020
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Σεπτεμβρίου 2020
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Οκτωβρίου 2020
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Νοεμβρίου 2020
Michelin Make My Day: Κληρώσεις Δεκεμβρίου 2020

Άρθρο 6: Εγγύηση Επάθλου Ενέργειας

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η Διοργανώτρια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά προϊόντων όμοιων ή παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται ως Έπαθλα της Ενέργειας. Καθένα από τα Έπαθλα θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που διατέθηκαν από τον κατασκευαστή ή τρίτο προμηθευτή και οποιαδήποτε εγγύηση για την λειτουργία των προϊόντων αυτών είναι περιορισμένη στην εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή/ τρίτου προμηθευτή και η Michelin δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα προϊόντα που αποτελούν τα Έπαθλα.

 

Άρθρο 7: Ειδικοί Όροι Vouchers ταξιδιών και έκπτωσης

7.1 Vouchers ταξιδιών: Το voucher ταξιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες ταξιδιού στην Ελλάδα και μπορεί να καλύψει είτε έξοδα διαμονής ή έξοδα για εισιτήρια, ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά, έως του ποσού της ονομαστικής του αξίας.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

 • Το voucher ταξιδιού είναι προσωπικό και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εξαργυρωθεί με μετρητά,
 • Το travel ταξιδιού ισχύει για απεριόριστο χρόνο και έως την ονομαστική του αξία,
 • Το συγκεκριμένο Έπαθλο χορηγείται αποκλειστικά σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο ALICE TRAVEL (Λέκκα 3, Αθήνα Τ.Κ. 10563, Υπ. Επικ. Γεώργιος Κεστεκίδης τηλ. 210 3235185),
 • Κάθε νικητής του voucher ταξιδιού διευθετεί τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες της επιλογής του με δική του πρωτοβουλία. Το ποσό του voucher ταξιδιού αφαιρείται από την συνολική αξία των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θα επιλεγούν,
 • Η Michelin θα είναι υπεύθυνη μόνο για την απονομή του voucher ταξιδιού στον νικητή.

Η Michelin ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη χρήσης του voucher από τον νικητή, την μη εκπλήρωση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών από το ταξιδιωτικό πρακτορείο για λόγους που οφείλονται στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ή σε άλλο τρίτο μέρος ή σε ανωτέρα βία.

7.2 Εκπτωτικά Vouchers: Τα εκπτωτικά vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές ενός τουλάχιστον σετ τεσσάρων (4) ελαστικών μάρκας MICHELIN κατηγορίας επιβατικό (car), suv, 4x4 ή ελαφρύ φορτηγού (light truck), θερινών, χειμερινών ή AS οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως την Τρίτη 16η Μαρτίου 2021, ότε και λήγει η ισχύς τους και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Τα Εκπτωτικά Vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές των ανωτέρω προϊόντων που γίνονται σε μεταπωλητές που εντάσσονται στο δίκτυο Guarantee Plus. Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των μεταπωλητών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Εκπτωτικό Voucher στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://makemyday.michelin.gr/legal/warranty-plus.
 • Μετά την 16.03.2021 τα Εκπτωτικά Voucher ακυρώνονται.
 • Προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης, ο νικητής κάτοχος του Εκπτωτικού Voucher παραδίδει το Voucher στον μεταπωλητή του δικτύου Guarantee Plus που επέλεξε για να προμηθευτεί επιλέξιμα προϊόντα, προς έλεγχο, χρήση και εξαργύρωση της εκπτωτικής αξίας του στο πλαίσιο της αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση του συνόλου ή μέρους της αξίας του Voucher με μετρητά.

 

Art.  8– Πως διεξάγεται η Ενέργεια

8.1. Όροι που αφορούν την έγκυρη εγγραφή για λόγους συμμετοχής

Για έγκυρη εγγραφή για λόγους προώθησης της συμμετοχής, οι ακόλουθοι όροι πρέπει να εκπληρώνονται συλλογικά:

(1) Ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετέχει σύμφωνα με το άρθρο 4 ανωτέρω,

(2) Η εγγραφή για προώθηση είναι μόνο κατά το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2. ανωτέρω,

(3) Ο συμμετέχων πρέπει να παίξει (γυρίζει τον τροχό) και να εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr και να συμπληρώσει τους ακόλουθους υποχρεωτικούς όρους:

Michelin Make My Day: Στοιχεία εγγραφής

(4) Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνεται μέσω e-mail ή τηλέφωνο προκειμένου να γνωστοποιείται η διεύθυνσή τους για να λάβουν τα έπαθλα. Οι νικητές μπορούν να εισάγουν την διεύθυνσή τους στον διαδικτυακό τόπο makemyday.michelin.gr στον λογαριασμό χρήστη που διατηρούν στην πλατφόρμα. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/michelinelastika)

(5) H ανάδειξη των νικητών γίνεται κάθε Πέμπτη και αφορά τις συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας (7ημέρες).

(6) Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τις ορθότητα των υποχρεωτικών πληροφοριών που συμπληρώνονται στον διαδικτυακό τόπο για λόγους παράδοσης επάθλων. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι ορθά, η Διοργανώτρια δεν θα στείλει δεύτερη ειδοποίηση παράδοσης στον ίδιο νικητή. Εάν τα δεδομένα είναι ελλιπή η Διοργανώτρια δεν θα αποστείλει το Έπαθλο το οποίο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα. Επίσης, εάν ο νικητής δεν βρεθεί στην συγκεκριμένη διεύθυνση ο courier θα τους καλέσει 2 φορές και σε περίπτωση που δεν το ζητήσουν από το courier εντός 10 ημερών το Έπαθλο θα αποδοθεί σε άλλον συμμετέχοντα.

(7) Η παράδοση επάθλων θα γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

(8) Η προώθηση είναι έγκυρη μόνο μέσω του makemyday.michelin.gr

 

8.2. Eνέργεια Black Friday

Για τον μήνα Νοέμβριο οι συμμετοχές που αφορούν στις ημερομηνίες Δευτέρα 23/11 έως και Πέμπτη 26/11 θα μπουν στην Black Friday κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 27/11 (νικητής Νοεμβρίου, εβδομάδα 4).

Οι συμμετοχές από Δευτέρα 9/11 – Κυριακή 15/11 και Παρασκευή 27/11, Σάββατο 28/11, Κυριακή 29/11 εντάσσονται στην κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη 3/12 (νικητής Νοεμβρίου, εβδομάδα 5).

Όλες οι παραπάνω συμμετοχές θα λάβουν μέρος και στην μηνιαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/12.

 

8.3. Eνέργεια Χριστουγεννιάτικη Λοταρία

Για την περίοδο 30 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2020 οι συμμετοχές του τροχού του  Make My Day θα μπουν σε κλήρωση που θα γίνει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 (νικητές Δεκεμβρίου (Xmas Lottery).

H κλήρωση των δώρων που αφορά τα τρία (3) iPhone 12 Pro Max 256GB θα γίνει Live μέσω της Facebook σελίδας της Michelin (https://www.facebook.com/michelinelastika/) ενώ η κλήρωση των voucher θα γίνει μέσω της πλατφόρμας random.org. Τα Εκπτωτικά Voucher τελούν υπό τους ειδικούς όρους της παραγράφου 7.2 ανωτέρω.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώσει την κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου για λόγους διασφάλισης της διαδικασίας.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι νικητές θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους μέσω e-mail επικοινωνίας.

 

8.4. Πως λειτουργεί η προωθητική Ενέργεια

(1) Προκειμένου να εγγραφούν στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες πρέπει να παίξουν «γυρίστε τον τροχό» και να εγγραφούν στον makemyday.michelin.gr παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

(2) Αφού παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο συμμετέχων θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή ένα email με το οποίο θα ενημερώνεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.

(3) Ο συμμετέχων μπορεί να παίζει κάθε 24 ώρες προκειμένου να κερδίζει συμμετοχές στην κλήρωση.

(4) Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μέσω του παιγνιδιού ‘γυρίστε τον τρόχο’ 1 ή 2 ευκαιρίες την ημέρα ή ακόμα και να διπλασιάσει τις συνολικές ευκαιρίες για να κερδίσει ένα έπαθλο. Οι ευκαιρίες για την εβδομαδιαία κλήρωση θα μηδενίζουν αυτόματα στο τέλος της εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εβδομαδιαίες ευκαιρίες θα προστίθενται και θα προσμετρώντας συνολικά στην μηνιαία κλήρωση συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο συμμετέχων κέρδισε ένα εβδομαδιαίο Έπαθλο. Όλες οι ευκαιρίες μηδενίζουν συνολικά μετά από κάθε μηνιαία κλήρωση.

(5) Εάν οι συμμετέχοντες επιστρέψουν στον ιστότοπο για να παίξουν ξανά 24 ώρες πριν την τελευταία συμμετοχή τους, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν.

(6) Επίσης, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για τις πληροφορίες που υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στις περιοχές που προσδιορίζονται για την Ενέργεια στον ιστότοπο makemyday.michelin.gr.

(7) Οι συμμετέχοντες είναι πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των κειμένων, εικόνων, και πληροφοριών που αναρτώνται ή εισάγονται στον ιστότοπο ή υποβάλλονται προς άλλα μέλη.

(8) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου προκειμένου να υποκινήσουν την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς της υποστήριξης παράνομης δραστηριότητας.

(9) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την Ενέργεια το υλικό που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί καθώς και να αποκλείσει τους συμμετέχοντες αυτούς.

(10) Με την συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας makemyday.michelin.gr που είναι διαθέσιμοι κατά την εγγραφή και επίσης στο makemyday.michelin.gr/legal/game-rules.

 

8.5. Η γραμμή hotline για την προωθητική Ενέργεια 2020, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλέσουν την γραμμή hotline που ισχύει για την Ενέργεια: 215 215 9157 (αστική χρέωση) προκειμένου να μάθουν περισσότερα σχετικά με την προωθητική ενέργεια (κανονισμός συμμετοχής, έπαθλα, διαδικασία ανάθεσης επάθλων κλπ) καθώς και υποβάλλουν προτάσεις και παράπονα.

Η γραμμή hotline λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00.

Εκτός των ανωτέρω ωρών λειτουργίας καθώς και κατά την διάρκεια επίσημων αργιών ένα ηχογραφημένο μήνυμα θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ώρες λειτουργείας της γραμμής hotline.

 

8.6. Επικύρωση νικητών

Οι συμμετέχοντες που θα συμμορφωθούν με τους όρους που απαιτούνται στο 8.1 και 8.2 ανωτέρω θα ορίζονται νικητές σε συνέχεια της διαδικασίας επικύρωσης κατωτέρω.

Η επικύρωση ενός συμμετέχοντα ως νικητή της προωθητικής Ενέργειας απαιτεί την εκπλήρωση των ακολούθων προϋποθέσεων:

(1) Ο συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στην προωθητική Ενέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω.

(2) Προκειμένου να επικυρωθεί ως νικητής ένα συμμετέχων θα πρέπει τα προσωπικά του δεδομένα να τύχουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό.

(3) Ένας συμμετέχων μπορεί να κερδίσει περισσότερες συμμετοχές ανά εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.

(4) Συμμόρφωση με τους κανόνες εγγραφής που ορίζονται ανωτέρω στο 8.1

(5) Συμμόρφωση με τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής που ορίζονται στο άρθρο 8.1(5) και 8.1(6) ανωτέρω.

(6) Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του όρου 8.2

(7) Οι νικητές πρέπει να αξιώσουν το Έπαθλο τους δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες (διεύθυνση) εντός 7 ημέρων.

(8) Για κάθε κλήρωση θα πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός επιλαχόντων.

(9) Η επιλογή επιλαχόντων θα συμβεί μόνο εάν οι νικητές δεν αξιώσουν το Έπαθλό τους εντός των πρώτων 7 ημερών μετά την ανακοίνωση.

(10) Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της random.org.

 

8.7. Παραλαβή των Επάθλων

Οι νικητές θα ενημερωθούν με email ή τηλεφωνικά, μέσω μηνύματος. Θα τους ζητηθεί να στείλουν πληροφορίες σχετικά με την ταχυδρομική τους διεύθυνση προκειμένου να τους αποσταλεί το Έπαθλο. Τα Έπαθλα θα αποσταλούν με courier χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε, εφόσον η διεύθυνση αυτή είναι σωστή και πλήρης.

Τα έξοδα για τις υπηρεσίες courier για την αποστολή των Επάθλων θα αναλάβει η Διοργανώτρια για μία αποστολή (π.χ. εάν η διεύθυνση που παρασχέθηκε είναι λανθασμένη ή ο νικητής δεν είναι διαθέσιμος να παραλάβει το Έπαθλο από το courier κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα θα βαρύνουν τον νικητή) σε όλη την Ελλάδα.

Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που αφορά στα προσωπικά δεδομένα που προβλέπονται στο 8.1 που παρασχέθηκαν στην Διοργανώτρια, δεν επιφέρει ευθύνη στην τελευταία καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των παρασχεθεισομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με έναν συμμετέχοντα νικητή πια λόγω λανθασμένης ή ανακριβούς πληροφορίας ονόματος, email ή ταχυδρομικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου.

Παράπονα σχετικά με το Έπαθλο μεταγενέστερα της υπογραφής της απόδειξης παραλαβής δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διοργανώτρια.

 

Άρθρο. 9 – Φόροι και τέλη

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να υπολογίσει και να μεταβιβάσει τους οφειλόμενους φόρους για τα έσοδα που περιλαμβάνονται στα Έπαθλα στους νικητές Ελληνικής υπηκοότητας σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση σχετικά με τα Έπαθλα οι οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους του νικητές.

 

Άρθρο 10 – Περιορισμός Ευθύνης

10.1. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει κάθε απαιτούμενη η ενέργεια σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή άλλες απόπειρες προς το σύστημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάψει την εικόνα της Εταιρείας.

10.2. Σε περίπτωση διαμάχης αναφορικά με την εγκυρότητα μιας συμμετοχής στο πλαίσιο της Ενέργειας η απόφαση της επιτροπής που συγκροτείται από εργαζομένους της Διοργανώτριας είναι οριστική.

10.3. Η Διοργανώτρια δεν θα αναλάβει ευθύνη για:

1. online εγγραφή σε άλλο website από το makemyday.michelin.gr, το οποίο θα οδηγήσει την Διοργανώτρια να μην λαμβάνει πληροφορίες.

2. online εγγραφές που γίνονται εκτός της προαναφερθείσας Ενέργειας.

3. online εγγραφές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στο 8.1.

4. Οποιοδήποτε λάθος στα παρεχόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες ή η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας επιφέρουν ευθύνη της Διοργανώτριας καθώς αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Ακολούθως, δεν έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση σε περίπτωση συμμετεχόντων που παρέχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αδυναμία να αποσταλούν τα Έπαθλα υπό κανονικές συνθήκες, σε αδυναμία να διαπιστωθεί ο νικητής, την αδυναμία την εγγραφή στην προώθηση λόγω αδυναμίας να αναγνωστούν τα προσωπικά δεδομένα.

5. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη εάν ένας νικητής είναι αδύνατον να παραλάβει το Έπαθλό του.

6. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για την αδυναμία παράδοσης/αποστολής του Επάθλου σε περίπτωση που τα δεδομένα αποστολής έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, ελλιπώς, με δυσανάγνωστο τρόπο.

7. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Επάθλων λόγω καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές, ταχυδρομικών υπηρεσιών κλπ.

8. Παράπονα σχετικά με την απονομή των Επάθλων μετά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής δεν θα λαμβάνονται υπόψιν από την Διοργανώτρια.

9. Ο αποκλεισμός της διεύθυνσης email ή άλλου είδους αστοχίες του μηχανισμού του website που αφορούν την διαδικασίας απονομής Επάθλων.

10. Λάθη που έχουν προκληθεί από την κακή χρήση του υπολογιστή του συμμετέχοντα (διακοπές ρεύματος, βλάβη στα λειτουργικά συστήματος του υπολογιστής, προβολή των λειτουργικών συστημάτων από ιούς, σφάλματα λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας με σκοπό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων).

11. Στις περιπτώσεις που ορισμένα πρόσωπα που εγγράφηκαν στην Ενέργεια δεν μπορούν να λάβουν μέρος μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας .

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να οφείλονται σε: κακές ελλιπείς πληροφορίες, μη ολοκληρωμένες πληροφορίες, καθυστερημένες ή με κάποιο άλλο τρόπο κατεστραμμένες πληροφορίες, αποτελέσματα ενεργειών των χρηστών της διαδικτυακής σελίδας, λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής, τις εφαρμογές ή τις συσκευές στις οποίες λειτουργούν, που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή της Ενέργειας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί επίσης να οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες που μπορεί να βλάψουν την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/ και τον εξοπλισμό πληροφορικής ή/ και εφαρμογές του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή/ και λανθασμένη χρήση του email, είτε στην περίπτωση της Διοργανώτριας είτε του συμμετέχοντα, η οποία προκαλείται από τεχνικά θέματα ή/και ένταση στο Διαδίκτυο, εν γένει ή την ιστοσελίδα ειδικότερα ή και από τα δύο.

Οι συνθήκες αυτές μπορεί επίσης να οφείλονται: σε ζημιές ή βλάβες με ενδεχόμενη επιρροή στον εξοπλισμό πληροφορικής, στις εφαρμογές ή/και στα αποθηκευμένα δεδομένα των συμμετεχόντων ή τρίτων μερών, σε συνέχεια της συμμετοχής τους. Αυτές οι συνθήκες επίσης μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές στην νομοθεσία που έχουν επιρροή στην διεξαγωγή και την εκτέλεση της Ενέργειας (όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κρατικές αρχές, σε κατάσταση πολιορκίας, φυσικές καταστροφές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις) τα κέρδη από την Ενέργεια, τη αξία τους, την λειτουργία τους, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ή/ και διανέμονται.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Διοργανώτρια είναι οριστικές όσον αφορά τους νικητές καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ενέργειας ή άλλες μεταβολές που σχετίζονται με την διεξαγωγή της. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα αδυνατεί να τηρήσει τους όρους της Ενέργειας σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακής συμπεριφοράς ή δολιοφθοράς της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής.

 

Άρθρο. 11 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων:

 • για τους σκοπούς της διοργάνωσης και της διεξαγωγής της Ενέργειας με βάση της εκτέλεση μίας σύμβασης και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων που ανέλαβε σχετικά με αυτήν, καθώς και
 • για σκοπούς Marketing, για την αποστολή πληροφοριών για διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις ή γεγονότα που παρέχονται από την Michelin με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας εντός της Ενέργειας΄: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email.

Εάν δεν μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την συμμετοχή σας στην Ενέργεια δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η επικύρωση της συμμετοχή σας, διότι δεν θα μπορείτε να ταυτοποιηθείτε από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Ενέργειας, που σημαίνει ότι η Διοργανώτρια δεν θα μπορεί να εξετάσει την συμμόρφωσή σας με τους όρους της Ενέργειας, να προσδιορίσει τον νικητή, να παραδόσεις το Έπαθλο στον νικητή κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του συμμετέχοντα χωρίς χρέωση για τους σκοπούς της διεξαγωγής και καταγραφής της Ενέργειας.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

 • Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της Ενέργειας θα διατηρούνται από την Διοργανώτρια για την περίοδο που απαιτείται για την διεξαγωγή της Ενέργειας και για τρεις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που βάσει νόμου απαιτείται να διατηρούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς διαφήμισης θα διατηρούνται έως ότου ο συμμετέχων ζητά την διαγραφή τους αλλά όχι περισσότερο από 3 χρόνια από τη λήξη της Ενέργειας.

Για του προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στην Διαφημιστική.

Η Διοργανώτρια εγγυάται ότι τα δεδομένα θα διατηρούνται ασφαλή και ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016, οι συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην φορητότητα

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε..

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15231, Αθήνα Ελλάδα ή υπόψιν τμήματος Marketing στο:

Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.

Εάν πιστεύεται ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζονται έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αποκατάσταση από την MICHELIN ή να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή να προσφύγετε στα αρμόδια δικαστήρια.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, ανεξαρτήτως της Ενέργειας, ως user/login/account data ή άλλως σε σχέση με την πλατφόρμα makemyday.michelin.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών παρακαλώ δείτε makemyday.michelin.gr/legal/privacy-policy.

 

Άρθρο 12 – Λήξη/ Διακοπή της προώθησης - Ανωτέρα βία

Η Ενέργεια μπορεί να παύσει πριν την ολοκλήρωση της χρονικής της περιόδου για την οποία προβλέφθηκε σε περίπτωση που προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Διοργανώτρια δεν μπορεί, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, να εξασφαλίσει την καλή διεξαγωγή της Ενέργειας.

Ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ελεγχθεί ή αποκατασταθεί από την Διοργανώτρια, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της Διοργανώτριας, για λόγους που δεν αφορούν την ίδια ή επέλευση των οποίων καθιστά την Διοργανώτρια ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε υπό τον Κανονισμό.

 

Άρθρο 13 – Διαφορές

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων αναφορικά με οτιδήποτε αφορά στην διεξαγωγή της Ενέργειας θα διευθετούνται φιλικά και σε περίπτωση που τέτοια διευθέτηση δεν είναι δυνατή οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Πιθανά παράπονα αναφορικά με την διεξαγωγή της Ενέργειας μπορεί να σταλούν στη διεύθυνση της Διοργανώτριας επί της οδού Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση michelin.makemyday@gmail.com έως την 30η Νοεμβρίου 2020. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η Διοργανώτρια δεν θα λάβει υπ’ όψιν της περαιτέρω παράπονα.

 

Άρθρο 14 – Άλλες διατάξεις

Οι αποφάσεις της Διοργανώτριας αναφορικά με την Ενέργεια είναι οριστικές και εφαρμοστέες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τα Έπαθλα τα οποία δεν χορηγήθηκαν θα παραμείνουν στην κυριότητα της Διοργανώτριας η οποία είναι ελεύθερη να τα διαθέσει όπως θεωρεί κατάλληλο για τα συμφέροντά της.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση απάτης, κατάχρηση ή άλλες απόπειρες τους συστήματος, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την εικόνα ή προκαλέσει έξοδα για την διοργάνωση και την εκτέλεση της Ενέργειας.

Are you sure that you want to delete your account ?